REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz zawarcie umów lock-up / Adoption by the Company's Management Board of a resolution on issuance of shares within the framework of authorized capital and conclusion of lock-up agreements

2022-10-05 19:43
publikacja
2022-10-05 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_zarzadu_podwyzszenie_kapitalu_05.10.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz zawarcie umów lock-up / Adoption by the Company's Management Board of a resolution on issuance of shares within the framework of authorized capital and conclusion of lock-up agreements
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2022 z dnia 19 września 2022 r. oraz 21/2022 z dnia 3 października 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Pozbawienie prawa poboru nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Zarządu przewiduje prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy w obejmowaniu akcji serii J.

Zgodnie z uchwałą Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.905.869,60 zł, poprzez emisję nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł.

W załączeniu Spółka przekazuje treść podjętej uchwały.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 5 października 2022 r. umowy o ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami Spółki (lock-up agreement) ("Umowa") pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki Panem Pawłem Przewięźlikowskim ("Akcjonariusz 1"), Wiceprezesem Zarządu Spółki Panem Krzysztofem Brzózką („Akcjonariusz 2”)(razem jako "Akcjonariusze"), a Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Trigon").
Na mocy Umowy Akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy od dnia przydziału akcji Spółki serii J ("Okres lock-up") nie będą dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami Spółki posiadanymi przez Akcjonariuszy w dniu zawarcia Umowy, jak i nowymi akcjami Spółki, które zostaną ewentualnie objęte przez Akcjonariuszy w czasie trwania Okresu lock-up.

Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza w trakcie trwania Okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie:
a) w przypadku ogłoszenia wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki;
b) w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody Trigon na rozporządzanie akcjami;
c) w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych;
d) w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji;
e) przeniesienia akcji na następcę prawnego Akcjonariusza, pod warunkiem przejęcia przez następcę prawnego ogółu obowiązków poprzednika, wynikających z Umowy.

Zawarcie Umowy potwierdza intencję długoterminowego zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez jej Prezesa oraz Wiceprezesa.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 października 2022 r. została zawarta również umowa lock-up pomiędzy Spółką, a Trigon na mocy której Spółka zobowiązała się w szczególności, że w okresie lock-up nie będzie bez uprzedniej zgody Trigon bezpośrednio ani pośrednio oferować, ani emitować akcji Spółki, ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki, a także dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających tymi papierami wartościowymi.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała_zarządu_podwyższenie_kapitału_05.10.2022.pdfUchwała_zarządu_podwyższenie_kapitału_05.10.2022.pdf Uchwała Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Ryvu Therapeutics S.A., with its registered office in Krakow,
Poland (the "Company"), in reference to current report 19/2022 dated
September 19, 2022 and 21/2022 dated October 3, 2022, hereby informs
that on October 5, 2022. The Company's Management Board adopted a
resolution on increasing the Company's share capital within the limits
of authorized capital through the issuance of series J shares, excluding
the pre-emptive rights of existing shareholders in full, and amending
the Company's Articles of Association. The exclusion of preemptive
rights was made with the approval of the Company's Supervisory Board.
The Management Board's resolution provides for a priority right of
existing shareholders to acquire series J shares.


In accordance
with the Management Board's resolution, the Company's share capital was
increased by no more than PLN 1,905,869.60 through the issuance of no
more than 4,764,674 new series J ordinary bearer shares with a par value
of PLN 0.40.


Enclosed the
Company provides the content of the adopted resolution.


At the same time,
the Company's Management Board announces that on October 5, 2022, a
lock-up agreement (the "Agreement") was concluded between Mr. Paweł
Przewięźlikowski, President of the Company's Management Board
("Shareholder 1"), Mr. Krzysztof Brzózka, Vice President of the
Company's Management Board ("Shareholder 2")(together as
"Shareholders"), and Trigon Dom Maklerski S.A., based in Warsaw
("Trigon").


Pursuant to the
Agreement, the Shareholders agreed that for a period of 12 months from
the date of allotment of the Company's series J shares (the "Lock-Up
Period"), they will not make any disposition of the Company's shares
held by the Shareholders as of the date of the Agreement, as well as new
shares of the Company, if any, to be acquired by the Shareholders during
the Lock-Up Period.


Disposal of
shares by a Shareholder during the Lock-up Period may only take place:


a) a) in the
event of a tender offer to sell or exchange Company shares;


b) b) if the
Shareholder obtains Trigon's prior written consent to dispose of the
shares;


c) c) in the
event that the Company makes a buyback of its own shares;


d)d) as a result
of a Shareholder's compliance with a final court ruling or a final
administrative decision ordering him to dispose of shares;


e) e) transfer of
shares to the Shareholder's legal successor, provided that the legal
successor assumes all of the predecessor's obligations under the
Agreement.


The conclusion of
the Agreement confirms the intention of its Management Board’s President
and Vicepresident to make a long-term commitment to the Company.


In addition, the
Company's Board of Directors announces that on October 5, 2022, a
lock-up agreement was also entered into between the Company and Trigon,
pursuant to which the Company undertook, in particular, that during the
lock-up period it will not, without Trigon's prior consent, directly or
indirectly offer or issue shares in the Company, or securities
convertible or incorporating any other right to acquire shares in the
Company, or make any disposition of such securities.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-05 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2022-10-05 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki