REKLAMA

REDAN: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA

2023-01-20 14:20
publikacja
2023-01-20 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-20
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r.
1) podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii F (dalej „WEO”) wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej „Obligacje”);
2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO („Porozumienie”).

Istotne zmiany WEO dotyczą:
1) wydłużenia terminu wykupu Obligacji do 1 lipca 2024 r.;
2) zmiany harmonogramu częściowego wykupu Obligacji, który obecnie stanowi, że 1 100 szt. Obligacji zostanie wykupione w dniu 28 grudnia 2023 r.;
3) zmiany oprocentowania Obligacji w ten sposób, że od 1 stycznia 2023 r. są one oprocentowane w wysokości 12% w skali roku oraz że od tego dnia do dnia wykupu będzie jeden okres odsetkowy.
Ponadto zostały wprowadzone do WEO zmiany w obowiązkach raportowych, wykreślenie zabezpieczenia w postaci poręczenia spółki Top Secret Sp. z o.o. oraz aktualizacja danych.

W treści Porozumienia Emitent zobowiązał się, że w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Porozumienia:
1) spowoduje, żeby: (i) Emitent oraz podmioty, które zgodnie z WEO ustanowiły zabezpieczenia Obligacji złożyły stosowne oświadczenia wobec administrator zabezpieczeń Obligacji lub (ii) zawarły z administratorem zabezpieczeń Obligacji stosowne aneksy i/lub porozumienia do umów na podstawie których zostały zgodnie z WEO ustanowione zabezpieczenia Obligacji, o takiej treści, aby zabezpieczenia zmienione tymi dokumentami skutecznie zabezpieczały wierzytelności wynikające z Obligacji;
2) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z WEO, do kwoty 11.475.000,00 zł, a obligatariusz będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu do wykupu pozostało 7 650 sztuk Obligacji z początkowo wyemitowanych 13 000 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-20 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki