REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

RAFAKO: Zawarcie dalszego aneksu do porozumienia zawartego w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A.

2023-03-21 20:33
publikacja
2023-03-21 20:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-21
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie dalszego aneksu do porozumienia zawartego w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny”), pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna”) oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) porozumienia („Porozumienie”), (ii) numer 16/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku informującego, iż w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie, jak również o tym, iż Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody, (iii) numer 18/2023 z dnia 7 marca 2023 roku informującego o zawarciu w dniu 7 marca 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie aneksu numer 1 do Porozumienia („Aneks numer 1”), jak również (iv) numer 21/2023 z dnia 20 marca 2023 roku informującego o uzgodnieniu w dniu 20 marca 2023 roku pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie założeń przyszłej ugody, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 21 marca 2023 roku zawarto dalszy, w stosunku do Aneksu numer 1, aneks numer 2 do Porozumienia („Aneks numer 2”).

Istotne postanowienia Aneksu numer 2 dotyczą przedłużenia, w stosunku do terminów określonych Porozumieniem z uwzględnieniem postanowień Aneksu numer 1, następujących terminów:

1. do dnia 28 kwietnia 2023 roku zakreślonego TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („TAURON PE”) przez Wykonawcę, terminu wymagalności na wykonanie skierowanego przez Emitenta do TAURON PE wezwania do zapłaty i złożenia oświadczenia, o skierowaniu którego Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;

2. do dnia 28 kwietnia 2023 roku zakreślonego TAURON Wytwarzanie przez Wykonawcę, terminu wymagalności na wykonanie skierowanego przez Emitenta do TAURON Wytwarzanie wezwania do zapłaty i złożenia oświadczenia, o skierowaniu którego Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;

3. do dnia 24 kwietnia 2023 roku zakreślonego Wykonawcy i Spółce Zależnej przez TAURON Wytwarzanie, terminu wymagalności na wykonanie adresowanego przez TAURON Wytwarzanie do Wykonawcy i Spółki Zależnej wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań, o którego otrzymaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku („Wezwanie od TAURON Wytwarzanie”) w odniesieniu do części kwoty objętej Wezwaniem od TAURON Wytwarzanie w wysokości 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100), z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń, łącznie ze zobowiązaniem TAURON Wytwarzanie do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”) w zakresie określonym w Wezwaniu od TAURON Wytwarzanie, w odniesieniu do kwoty 762.619.657,15 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i 15/100) do dnia 28 kwietnia 2023 roku oraz w odniesieniu do kwoty 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100) do dnia 24 kwietnia 2023 roku, a także z zastrzeżeniem, iż oświadczenie to nie może być interpretowane jako uznanie przez Wykonawcę lub Spółkę Zależną długu, jak również zmiana dotychczasowego stanowiska Wykonawcy i Spółki Zależnej wobec Wezwania od TAURON Wytwarzanie;

4. do dnia 28 kwietnia 2023 roku terminu obowiązywania zobowiązania Wykonawcy, Spółki Zależnej i TAURON Wytwarzanie do niewystępowania, wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń, z zastrzeżeniem, że przedłużenie to następuje bez zrzeczenia się roszczeń;

Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, że w Aneksie numer 2 postanowiono, iż:

1. Wykonawca i TAURON Wytwarzanie potwierdzają, że na mocy oświadczenia z dnia 20 marca 2023 roku, Wykonawca przedłużył do dnia 28 kwietnia 2023 roku TAURON Wytwarzanie termin na wykonanie żądania Wykonawcy – w rozumieniu art. 6493 §1 Kodeksu cywilnego – gwarancji zapłaty – w rozumieniu art. 6491 Kodeksu cywilnego – z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu, o którym to żądaniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 88/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku;

2. w terminie do dnia 23 marca 2023 roku Wykonawca i TAURON Wytwarzanie widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia Kontraktu oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw;

3. przedłużenie terminów, będące przedmiotem Aneksu, nie ogranicza w żaden sposób TAURON Wytwarzanie w zakresie podejmowania działań zmierzających do skorzystania z zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu przewidzianych Kontraktem, w tym podejmowania czynności korporacyjnych oraz innych czynności zmierzających do skorzystania z tych instrumentów z upływem dnia 24 kwietnia 2023 roku;

4. warunkiem zawieszającym wejścia w życie Aneksu numer 2, jest doręczenie TAURON Wytwarzanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 23 marca 2023 roku dokumentów potwierdzających przedłużenie co najmniej do 28 kwietnia 2023 roku okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji Kontraktu, na niezmienionych warunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-21 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2023-03-21 Dawid Jaworski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki