REKLAMA

RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 17 kwietnia 2023 roku wraz z projektami uchwał.

2023-03-22 21:44
publikacja
2023-03-22 21:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230322_RAFAKO_ogloszenie_NWZ_17-04-2023_FINAL_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230322_RAFAKO-_NWZ_17-04-2023_projekty_uchwal_FINAL_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 17 kwietnia 2023 roku wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („NWZ”), które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II).
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V).
7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė, UAB z siedzibą przy Laisvės pr. 10, LT-04215 Wilno, Litwa, zarejestrowana w litewskim rejestrze handlowym pod numerem: 303782367).
8. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §7 i §8 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść:
„§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.608.804,45 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) złotych.

§8
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotego (słownie: jeden grosz) każda.”

Proponowana treść (przy czym kwota kapitału oraz liczba akcji uzależniona jest od tego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie wszystkie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zaproponowane przez Zarząd Spółki):

„§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż […] (słownie: […] ) złotych i więcej niż […] (słownie: […] ) złotych.”

§8
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż […] (słownie: […]) i nie więcej niż […] (słownie: […]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda. ”


Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku (załącznik nr 2).

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.
Załączniki
Plik Opis
20230322 RAFAKO_ogłoszenie_NWZ 17-04-2023_FINAL_.pdf20230322 RAFAKO_ogłoszenie_NWZ 17-04-2023_FINAL_.pdf Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ 17.04.2023.
20230322 RAFAKO- NWZ 17-04-2023 projekty uchwał_FINAL_.pdf20230322 RAFAKO- NWZ 17-04-2023 projekty uchwał_FINAL_.pdf Projekty uchwał NWZ 17.04.2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-22 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2023-03-22 Dawid Jaworski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki