REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.

2019-11-20 14:05
publikacja
2019-11-20 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_QS_16.12.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QS_Projekty_uchwal_NWZA_16.12.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Planowany_porzadek_obrad_NWZ_Akcjonariuszy_spolki_Quantum_software_S.A._16.12.2019_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QS_-Pelnomocnictwo_do_reprezentacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_Quantum_software_SA_dot._pozbawienia_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 16.12.2019 r., na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018.

Oprócz ww. uchwały o dywidendzie Zarząd proponuje podjęcie uchwały, której celem jest umożliwienie wdrożenia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Tytuł uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części".

W załączeniu przekazujemy dokumenty pod obrady, w tym opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z powyższą uchwałą.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 16.12.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA QS 16.12.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS SA
QS Projekty uchwał NWZA 16.12.2019.pdfQS Projekty uchwał NWZA 16.12.2019.pdf Treść uchwał NWZA QS SA
Planowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 16.12.2019 r.pdfPlanowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 16.12.2019 r.pdf Porządek obrad NWZA QS SA
QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdfQS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf Pełonomocnictwo do reprezentacji
Opinia Zarządu Quantum software SA dot. pozbawienia prawa poboru.pdfOpinia Zarządu Quantum software SA dot. pozbawienia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-11-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki