Powrót do szkół. MEN rozważa model mieszany

Weronika Szkwarek2020-08-05 13:39redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-08-05 13:39
FORUM

Dariusz Piontkowski podczas ostatniej konferencji przedstawił trzy modele bezpiecznego powrotu do szkół. Najważniejszy będzie jednak model zakładający tradycyjną formę kształcenia. 

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Piontkowski podczas konferencji.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W związku z tym, że nadrzędnym modelem nauki będzie powrót do tradycyjnego kontaktu uczeń-nauczyciel, minister przedstawił opracowane wspólnie z GIS i resortem zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku. Ani uczniowie, ani nauczyciele nie będą musieli nosić maseczek. Dyrektorzy natomiast będą musieli zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Na pytanie, które padło podczas konferencji, o to, czy będzie zmniejszona liczebność uczniów w klasie lub w ławce, minister edukacji odpowiedział, że nie będzie na tym polu zmian ani nowych wytycznych. 

Jeśli chodzi o zalecenia opracowane wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, chodzi przede wszystkim o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Jak podaje MEN w komunikacie, do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności.

Nowe modele funkcjonowania szkół

Ministerstwo przedstawiło podczas konferencji trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie. 

 • Wariant A, czyli tradycyjna forma kształcenia 

To nadrzędny model funkcjonowania systemu edukacji, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, resortu zdrowia i edukacji. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Pańśtwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą kolejne warianty nauczania. 

 • Wariant B - mieszana forma kształcenia 

Hybrydowy wariant mówi o tym, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły/placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość. Decyzje podejmie dyrektor po wspomnianych zgodach - organu prowadzącego i pozytywnej opinii inspektora sanitarnego. 

 • Wariant C - kształcenie zdalne 

Ten wariant zakłada, że dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Aby ten wariant wprowadzić, potrzebne będą omówione wcześniej decyzje innych organów. Mimo to, ministerstwo edukacji nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

Szkoła w czasie pandemii - zalecenia 

Wśród wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku znalazły się następujące zapisy: 

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie i w izolacji w warunkach domowych,

 • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),

 • uczniowie mogą być przyprowadzani i ze szkoły odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, 

 • przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację na temat obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcję jej przeprowadzenia,

 • w szkołach będzie obowiązywało ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,

 • rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie,

 • w miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,

 • przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp,
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, a uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Jeśli chodzi o zasady dotyczące organizacji lekcji wychowania fizycznego i zachowania uczniów podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych, wymienia się takie zapisy:

 • zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w tym w czasie przerw,
 • sprzęt sportowy powinien być dezynfekowany po każdym dniu zajeć lub po każdych zajęciach, 
 • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
 • personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami,
 • podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni,
 • należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Przepisów ciąg dalszy

Szef resortu zapowiedział, że za kilka dni na stronach MEN powinny zostać opublikowane nowelizacje dwóch rozporządzeń – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych.

Jak czytamy na stronie MEN, w pierwszej połowie sierpnia - między 10 a 14 - Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. "Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego", podaje resort. 

Inne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

Mowa również o możliwości narzucenia z góry modelu mieszanego lub powrotu do nauki zdalnej w wyjątkowych sytuacjach. – Zastanawiamy się chociażby nad szkołami, które funkcjonują przy zakładach opieki zdrowotnej, bo tam według sugestii ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego przebywające tam dzieci mają choroby współistniejące i tam zagrożenie może być zdecydowanie wyższe – wyjaśnił szef MEN.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (40)

dodaj komentarz
knife
Również uważam, że w szkołach wszyscy powinni mieć maseczki! I przestrzegać wyśrubowanych norm sanitarnych.
Chyba, że władzy zależy ma wyeliminowaniu emerytów i rencistów, oni już w wyborach zrobili swoje, teraz trzeba zadbać o ZUS.
Brawo Panie Szumowski!!!
drole
Decyzja o bezrefleksyjnym powrocie do szkół to JEST SKANDAL!!!
Za chwilę dzieciaki rozniosą wirusa po szkołach i zaniosą go do domów i pozarażają wszelkich domowników a na pewno swoich rodziców, a rodzice pozanoszą go do pracy i będzie jeszcze gorzej niż za najgorszych chwil we Włoszech lub w USA. Będziemy mieli
Decyzja o bezrefleksyjnym powrocie do szkół to JEST SKANDAL!!!
Za chwilę dzieciaki rozniosą wirusa po szkołach i zaniosą go do domów i pozarażają wszelkich domowników a na pewno swoich rodziców, a rodzice pozanoszą go do pracy i będzie jeszcze gorzej niż za najgorszych chwil we Włoszech lub w USA. Będziemy mieli powtórkę sytuacji ze Śląska gdzie górnicy pozarażali się w kopalniach i pozarażali swoje rodziny. Ile ludzi z tej złej decyzji umrze? Powtarzam ta decyzja to SKANDAL!!!
onlyv8engine
minister, GIS i Sanepid , mieszanka wybuchowa ale od razu czerwona lampka sie zapala
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
eagleeye
No niestety niektórzy są już tak wyprani że wmówi im się że mają nosić bieliznę na lewej stronie bo mniej się brudzi
fred_
Nareszcie. Dzieci musza wrocic do szkol jak rodzice maja wrocic do pracy. Proste.
onlyv8engine
kto ci broni pracować. od wychowywania dzieci są rodzice a nie państwo czy szkoła. proste
fred_ odpowiada onlyv8engine
Kolejny inteligentmy inaczej.
macierz
Wyrazy współczucia dla nauczycieli, ciekawe ile pozwów będzie w sądzie.
meryt
macierz " ciekawe ile pozwów będzie w sądzie."

Zgłaszał się:

trollmaster 2020-08-01 10:05 "Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich nie ma podstawy prawnej"

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki