REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu badawczo – rozwojowego PZ CORMAY S.A.

2022-07-14 17:56
publikacja
2022-07-14 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-14
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu badawczo – rozwojowego PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących PZ CORMAY S.A. („Spółka”):

1. nr 12/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wniosku Spółki złożonego w ramach trzeciej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dotyczącego projektu „Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19” („Odczynnik”, „Projekt”),

2. nr 16/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. o zawarciu przez Spółkę i NCBiR umowy na dofinansowanie Projektu („Dofinansowanie”, „Umowa”)

Spółka informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. Zarząd Spółki podjął decyzje o zakończeniu Projektu.

Przyczyną decyzji było zidentyfikowanie istotnych problemów technologicznych związanych z opracowaniem Odczynnika, których próby rozwiązania są obarczone wysokim ryzykiem nieosiągnięcia rezultatów, w tym lepszych niż w konkurencyjnych odczynnikach wykorzystujących przeciwciała parametrów funkcjonalnych Odczynnika (szerszego zakresu pomiarowego, wyższej czułości analitycznej, wyższej stabilności kalibracji) i spowodowałyby istotne wydłużenie czasu trwania Projektu oraz wzrost jego kosztów.

Koszt Projektu szacowany był na 2.826.139,31 PLN, a kwota dofinansowania przewidziana w Umowie wyniosła 1.610.811,69 PLN. Do momentu publikacji niniejszego raportu Spółka otrzymała Dofinansowanie w kwocie 161 tys. PLN, ryzyko zwrotu której przewiduje jako niskie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-14 Flavio Finotello Wiceprezes Zarządu
2022-07-14 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki