REKLAMA

PUŁAWY: Podpisanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

2021-05-31 17:33
publikacja
2021-05-31 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Podpisanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku, podpisał wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta – dalej „Jednostka Dominująca”, „Agent Faktorantów”), a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej łącznie z Emitentem: „Spółki Grupy”; dalej łącznie z Emitentem i Jednostką Dominującą: „Faktoranci”) z Pekao Faktoring Sp. z o. o. (dalej: „Faktor”) umowę faktoringową (dalej: „Umowa Faktoringu Wierzytelności”) w kwocie 250 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD), jak również umowę finansowania dostaw (dalej: „Umowa Faktoringu Odwrotnego”) w kwocie 250 mln PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR lub USD).

Umowa Faktoringu Wierzytelności oraz Umowa Faktoringu Odwrotnego zostały zawarte na czas nieokreślony. W obydwu w/w Umowach, limity umów zostały udostępnione na okres 12 miesięcy i zawierają mechanizm odnowienia na kolejne okresy 12 miesięcy, jeżeli Faktor przed upływem danego okresu obowiązywania limitów nie złoży oświadczenia o braku zamiaru ich przedłużenia, które stanowiłoby jednocześnie wypowiedzenie Umowy Faktoringu Wierzytelności lub Umowy Faktoringu Odwrotnego z zachowaniem 120-dniowego terminu wypowiedzenia i dostępności limitu dla Faktorantów w okresie wypowiedzenia.

Umowa Faktoringu Wierzytelności jest przeznaczona na finansowanie wierzytelności Jednostki Dominującej i Spółek Grupy wobec kontrahentów, zaś Umowa Faktoringu Odwrotnego – na finansowanie wierzytelności dostawców i usługodawców wobec Jednostki Dominującej i Spółek Grupy.

Umowa Faktoringu Wierzytelności przewiduje następujące formy zabezpieczenia wierzytelności Faktora:
1) notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Jednostkę Dominującą do 120% kwoty limitu Umowy Faktoringu Wierzytelności,
2) przelew na Faktora wierzytelności Faktorantów wobec kontrahentów, które będą finansowane Umową Faktoringu Wierzytelności,
3) przelew na Faktora wierzytelności z umów ubezpieczenia należności Faktorantów w zakresie praw do odszkodowania dotyczących wierzytelności wobec kontrahentów, które będą finansowane Umową Faktoringu Wierzytelności,
4) pełnomocnictwo na rzecz Faktora do dysponowania rachunkami bankowymi Faktorantów w Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
5) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Faktorantów w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Zabezpieczeniem wierzytelności Faktora wymaganym zgodnie z Umową Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Jednostkę Dominującą do 120% kwoty limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego.

Zgodnie z Umową Faktoringu Wierzytelności, jak i Umową Faktoringu Odwrotnego, Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z każdej z w/w Umów, zaś Spółki Grupy ponoszą odpowiedzialność za spłatę własnych zobowiązań wynikających z w/w Umów.

Oprocentowanie w każdej z w/w Umów w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla finansowania w PLN, EURIBOR 1M dla finansowania w EUR lub LIBOR 1M dla finansowania w USD oraz marży Faktora (minimum marża Faktora gdy stawka referencyjna jest mniejsza od 0).

W/w Umowy zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą i Spółki Grupy ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmienionego umową zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Postanowienia Umowy Faktoringu Wierzytelności oraz Umowy Faktoringu Odwrotnego nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Umowa Faktoringu Wierzytelności oraz Umowa Faktoringu Odwrotnego służą finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz uprawnienie Jednostki Dominującej pełniącej funkcję Agenta Faktorantów do ich redystrybucji, a także do włączania, tak do Umowy Faktoringu Wierzytelności, jak i Umowy Faktoringu Odwrotnego, nowych faktorantów będących spółkami zależnymi Jednostki Dominującej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-31 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki