REKLAMA

PROTEKTOR: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.

2021-06-02 20:14
publikacja
2021-06-02 20:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_aktualizacja_02062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_aktualizacja_02062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_zgloszone_przez_Akcjonariusza_02062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_aktualizacja_02062021_(2).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Luma Holding Ltd. (dalej: Akcjonariusz) reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki w przedmiocie żądania, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz przedłożył projekty uchwał dotyczące proponowanego powyżej punktu porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano nowy punkt 14 porządku obrad: „14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.”, w związku z czym dotychczasowe punkty 14 - 16 zostały oznaczone odpowiednio jako punkt 15 - 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający żądanie Akcjonariusza wygląda zatem następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz Protektor S.A. za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Protektor S.A. z działalności w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki, w wyniku powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza, zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz zaktualizowany formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_ZWZ_aktualizacja_02062021.pdfOgloszenie_ZWZ_aktualizacja_02062021.pdf Ogłoszenie_ZWZ_aktualizacja
Projekty uchwal_aktualizacja_02062021.pdfProjekty uchwal_aktualizacja_02062021.pdf Projekty uchwał_aktualizacja
Projekty uchwal zgłoszone przez Akcjonariusza_02062021.pdfProjekty uchwal zgłoszone przez Akcjonariusza_02062021.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
Formularz do wykonania prawa glosu przez pelnomocnika_aktualizacja_02062021 (2).pdfFormularz do wykonania prawa glosu przez pelnomocnika_aktualizacja_02062021 (2).pdf Formularz_aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-06-02 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki