REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz zawarcie umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji.

2021-10-05 22:44
publikacja
2021-10-05 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz zawarcie umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu do umowy o kredyt elektroniczny, zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) („Bank”), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2020 z 27 października 2020 r.

Zwiększeniu uległ górny limit kwoty kredytu, który obecnie wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Kredyt może być wykorzystany na spłatę zobowiązań wobec dostawców. Umowa kredytu została zawarta do 18 października 2022 r. Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpić do ostatniego dnia obowiązywania umowy.

Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez BGK na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH – spółkę z grupy kapitałowej Protektor na kwotę 3.125.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy w treści ustalonej aneksem nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 5 października 2021 r. powzięła informację o podpisaniu przez Bank jako drugą stronę umowy ramowej dotyczącej korzystania z gwarancji Banku („Umowa Ramowa”). Na jej mocy Spółce przyznane zostało prawo do korzystania z gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych. Limit został udostępniony do dnia 30 września 2027 r., która to data stanowi jednocześnie ostateczny termin udzielanych gwarancji. Spółka jest uprawniona do składania zleceń wystawienia gwarancji do 30 września 2022 r. Limit obejmuje udzielanie gwarancji w PLN, EUR i USD. Powyższy limit jest niezależny od sublimitu na gwarancje, określonego w umowie o limit kredytowy, o aneksowaniu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2021 z 29 września 2021.

Zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy Ramowej stanowią:

a) weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,

b) poręczenie ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH udzielone na kwotę 625.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

c) zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących własność Emitenta do kwoty 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pozostałe warunki Umowy Ramowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-10-05 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-10-05 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki