REKLAMA
WEBINAR

PROTEKTOR: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.

2022-11-10 18:31
publikacja
2022-11-10 18:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2022 r.

Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Luma Holding Limited, poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad w brzmieniu: „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący dodany na żądanie akcjonariusza punkt porządku obrad zawiera:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uaktualnioną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmującą projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do dodanego punktu porządku obrad, a także uaktualnioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_aktualizacja.pdfOgłoszenie_aktualizacja.pdf Ogłoszenie_aktualizacja
Projekty uchwał_aktualizacja.pdfProjekty uchwał_aktualizacja.pdf Projekty uchwał_aktualizacja
Formularz_aktualizacja.pdfFormularz_aktualizacja.pdf Formularz_aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-11-10 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-11-10 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki