REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

PLAYWAY S.A.: Informacja o transakcji zbycia akcji SimFabric S.A.

2022-10-20 19:39
publikacja
2022-10-20 19:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-20
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Informacja o transakcji zbycia akcji SimFabric S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta 13/2022 z dnia 5 października 2022 roku oraz raportu bieżącego Emitenta 14/2022 z dnia 14 października 2022 roku, informuje, że w związku z rozliczeniem transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczonych kodem ISIN: PLSMFBC00016 („Transakcja”), Emitent przekazał do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) i art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W ramach Transakcji Emitent dokonał zbycia 2.810.000 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 44,96% (czterdzieści cztery procent 96/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, za cenę sprzedaży jednej akcji 2,00 PLN (dwa złote 00/100).

Po rozliczeniu Transakcji Emitent nie posiada żadnych akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-20 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki