PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

2020-08-03 15:44
publikacja
2020-08-03 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Plast-Box_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2020 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej Członków

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na 2 osoby.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Grzegorza Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.


UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Dariusza Głażewskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku
do dnia 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.


UCHWAŁA NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.275.755,96 zł (słownie: dwieście osiem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.163.629,70 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.


UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.467 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.816 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 12.140 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.140 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.313 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:
1) kwotę 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;
2) kwotę 2.786.120,73 złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 21 sierpnia 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 1 października 2020 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 778.441 akcji stanowiących 1,86% kapitału zakładowego oddano 778.441 ważnych głosów w tym:
778.441 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


W głosowaniu tajnym z 4.923.705 akcji stanowiących 11,74% kapitału zakładowego oddano 4.923.745 ważnych głosów w tym:
4.923.745 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Załączniki
Plik Opis
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Plast-Box S.A.pdfPolityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Plast-Box S.A.pdf Załącznik do uchwały nr 15/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki