REKLAMA

PELION SA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2017-06-14 15:47
publikacja
2017-06-14 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadanego_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow_w_Spolce_przez_Jacka_Szwajcowskiego.pdf.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-14
Skrócona nazwa emitenta
PELION SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Pelion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Jacka Szwajcowskiego o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, ze zmianami) (“Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi (“Spółka”) posiadanych przez pana Jacka Szwajcowskiego.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
W dniu 13 czerwca 2017 r. Pan Jacek Szwajcowski, pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. (“KIPF”), w wyniku zakończenia przymusowego wykupu akcji, rozpoczętego dnia 8 czerwca 2017 r. nabył 1.331.528 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. W rezultacie Pan Jacek Szwajcowski zwiększył swój udział do 83,06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed przymusowym wykupem akcji opisanym w punkcie 1 powyżej, pan Jacek Szwajcowski posiadał bezpośrednio 1.180.702 akcji, stanowiących 10,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.847.502 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,23 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Dodatkowo przez KIPF posiadał 7.892.165 akcji, stanowiących 70,81 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.892.165 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 43,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pan Jacek Szwajcowski łącznie z KIPF posiadał 9.072.867 akcji, stanowiących 81,40% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 13.739.667 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 75,72 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Pan Jacek Szwajcowski bezpośrednio oraz KIPF obecnie posiadają łącznie 10.404.395 akcji, stanowiących 93,35 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 15.071.195 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 83,06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Podmiot zależny od pana Jacka Szwajcowskiego, KIPF, obecnie posiada 9.223.693 akcji, stanowiących 82,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.223.693 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:
Nie istnieją osoby trzecie, z którymi KIPF zawarł porozumienia, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.
6. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy:
Nie dotyczy.
7. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów.

Jak opisano w punkcie 2 powyżej.
Jacek Szwajcowski
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Jacka Szwajcowskiego.pdf.pdfZawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Jacka Szwajcowskiego.pdf.pdf Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Jacka Szwajcowskiego.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-14 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki