REKLAMA

ORLEN S.A.: Podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy z firmą audytorską

2023-09-25 17:02
publikacja
2023-09-25 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_KNF_Deloitte_ORLEN_rozwiazanie_umowy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-25
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka oraz Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie („Audytor”) podpisały dzisiaj porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych („Umowa”) zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Umowa została zawarta na czas wykonywania przez Audytora prac objętych przedmiotem Umowy, początkowo na lata 2019, 2020 i 2021, a po wyborze przez Radę Nadzorczą Audytora jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w kolejnych okresach, na lata 2022-2023 oraz warunkowo za rok 2024.

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez Audytora badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa:
• rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN („Grupa”) za lata: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024;
• śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za I, III kwartał oraz I półrocze 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 roku.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy. Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora, który wynika z wydania wobec Audytora decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nakładającej czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Ponadto Spółka informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

O rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, w przypadku Spółki, postanowiła Rada Nadzorcza, powierzając wykonanie uchwały w tym przedmiocie Zarządowi Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

Do niniejszego raportu Spółka dołącza pismo Audytora adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.
Załączniki
Plik Opis
Pismo KNF Deloitte ORLEN rozwiazanie umowy.pdfPismo KNF Deloitte ORLEN rozwiazanie umowy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Signing of a mutual consent to terminate the agreement with auditorRegulatory announcement no 42/2023 dated 25 September 2023ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) informs that today the Company and Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. headquartered in Warsaw (“Auditor”) signed a mutual consent to terminate the agreement for auditing and reviewing financial statements ("Agreement") concluded on April 17, 2019.The Agreement was entered into for the duration of the Auditor's performance of work covered by the subject matter of the Agreement, initially for the years 2019, 2020 and 2021, and after the selection of the Auditor by the Supervisory Board as the entity authorized to audit financial statements for subsequent periods, for the years 2022-2023 and conditionally for 2024.On the base of the Agreement, the Auditor, among others, audited and reviewed following financial statements prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards approved by the European Union and other applicable laws:• the annual separate financial statements of the Company and the annual consolidated financial statements of ORLEN Capital Group ("ORLEN Group") for the years: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024;• interim separate financial statements of the Company and interim consolidated financial statements of ORLEN Group for the first and the third quarter and first half of 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024.The decision to terminate the Agreement was made by both parties of the Agreement. The Agreement has been terminated due to the Auditor's inability to perform the Agreement for reasons attributable to the Auditor, which resulted from the decision of the Polish Agency for Audit Oversight, imposing on the Auditor a temporary prohibition of the provision of services covered by national professional standards.In addition, the Company informs that there were no instances of expressing in the reports on the audit of financial statements or consolidated financial statements, either opinions with disclaimer, nor negative opinions, nor refusal to express opinions. There were also no cases of expressing in the reports on the review of condensed financial statements or condensed consolidated financial statements, either conclusions with disclaimer, nor subject to negative conclusions, nor refusal to express conclusions.In the case of the Company, the Supervisory Board decided to terminate the Agreement by mutual consent of the parties, entrusting the execution of the resolution on this subject to the Company's Management Board.During the term of the Agreement, there were no discrepancies regarding the interpretation and application of the law or the provisions of the Company’s Articles of Association regarding the subject matter and scope of the audit, review or other services between the Company's Management Board and the Auditor who performed the audit, review or other services regarding the Company's financial statements or ORLEN Group's consolidated financial statements.The Auditor's letter (Polish language version) addressed to the Polish Financial Supervision Authority, containing an explanation of the reasons for termination of the Agreement is attached to the regulatory announcement herein.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2023-09-25 Jan Szewczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki