REKLAMA

ORANGEPL: Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska.

2020-10-20 20:02
publikacja
2020-10-20 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Orange Polska.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje o zmianach w Radzie Nadzorczej.

W dniu 20 października 2020 r. Spółka otrzymała rezygnację pana Gervais Pellissier z funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała panią Mari-Noëlle Jégo-Laveissière Wiceprezesa Orange SA ds. Europy na funkcję członka Rady Nadzorczej Orange Polska. Zmiana ta wynika ze zmian organizacyjnych w ramach Grupy Orange.

Pan Gervais Pellissier zasiadał w Radzie Nadzorczej Orange Polska od 2013 roku. W tym okresie Pan Gervais Pellissier wspierał Spółkę w konsekwentnej realizacji strategii. Swoim doświadczeniem oraz wiedzą skutecznie przyczynił się do budowania wartości we wszystkich obszarach działalności Orange Polska.

Prezes Zarządu Orange Polska Julien Ducarroz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Witucki oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej przekazali panu Gervais Pellissier serdeczne podziękowania za jego duży wkład w tym okresie współpracy, życząc dalszych sukcesów w wykonywaniu nowych obowiązków.

Jednocześnie, 20 października 2020 r. Rada Nadzorcza zdecydowała, że pan Ramon Fernandez Wiceprezes Orange SA ds. Finansów, Wyników i Rozwoju zastąpi pana Gervais Pellissier na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska.

Życiorys

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych.

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 24/2020Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland20
October 2020(translation of Polish
version) title: Changes in
the Supervisory Board of Orange Polska.


Pursuant to Article 5(4) and (5) of the Decree of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state, the Management
Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”, “the Company”) informs
about changes in the Supervisory Board .


On 20 October 2020, the Company received resignation of Gervais
Pellissier from his position as Member of the Supervisory Board and
Deputy Chairman of the Supervisory Board of Orange Polska. On the same
day, the Supervisory Board appointed Ms. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière,
Orange SA Deputy CEO in charge of Europe, as Member of the Supervisory
Board of Orange Polska. This change results from a new organisation
within the Orange Group.


Mr. Gervais Pellissier has served on the Supervisory Board of Orange
Polska since 2013. Over this period, Gervais Pellissier has supported
the Company in the consistent execution of its strategy. With his
experience and expertise, he has successfully contributed to building
value across all areas of Orange Polska’s activities.


Julien Ducarroz, President and CEO of Orange Polska, Maciej Witucki,
Chairman of the Supervisory Board and all Members of the Supervisory
Board warmly thanked Gervais Pellissier for his strong and fruitful
contribution during this period and wished him further success in his
new responsibilities.At the same time, on 20 October 2020, the
Supervisory Board of Orange Polska decided that Ramon Fernandez, Orange
SA Delegate CEO of Finance, Performance and Development, will replace
Gervais Pellissier as its Deputy Chairman.


Resume


Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (born in 1968) holds the position of Orange
Deputy CEO in charge of Europe since September 1st 2020. She joined the
Orange Group Executive Committee in 2014, as Deputy CEO in charge of
Technology and Global Innovation.She held various executive
positions in the Group since she joined the France Telecom Group in
1996: Senior Vice President of International & Backbone Network Factory,
Senior Vice President for Research and Development, Vice President for
the Home Marketing Division of Orange France, Head of the French Region,
where she was in charge of technical & commercial entities for mass
markets and business clients.Mari-Noëlle obtained an engineering
degree from Ecole des Mines de Paris. She is a post-graduate in quantum
chemistry with a doctor’s degree from the University of Paris
XI-Waterloo University and Ecole Normale Supérieure. She is a Board
Member of Engie and Valeo, a member of the Médecins du Monde Foundation
and President of the School Council of Telecom ParisTech.According
to her statement, Ms. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière is not engaged in any
activities competitive to the business of Orange Polska and is not a
partner in any partnership under civil law or another type of
partnership, or a member of a governing body of any incorporated company
or any other legal entity which would be competitive to Orange Polska.
Ms. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière is not listed in the Register of
Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2020-10-20 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki