REKLAMA

OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie Term Sheet z LaserTec S.A.

2022-03-03 19:48
publikacja
2022-03-03 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-03
Skrócona nazwa emitenta
OPTIZEN LABS S.A.
Temat
Podpisanie Term Sheet z LaserTec S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: „LaserTec”) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: „Term Sheet”), w sprawie połączenia obu spółek.

Strony potwierdziły planowany sposób połączenia jako połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku LaserTec (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom LaserTec akcji nowej serii Spółki.
W ramach przygotowania do procesu połączenia, Strony przeprowadzą weryfikację i badania zarówno Spółki, jak i LaserTec, a koszty tych działań, za wyjątkiem kosztu wyceny LaserTec, zostaną pokryte przez Spółkę.

Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą LaserTec S.A. lub inną wskazaną przez LaserTec, a zostanie to określone w Planie Połączenia. Wartości obu spółek określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony. W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową Stron. Celem realizacji połączenia Spółka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii G w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W wyniku połączenia udział dotychczasowych akcjonariuszy LaserTec nie może być niższy niż 90% w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto Strony uzgodniły ustalenie kapitału warunkowego na cele motywacyjne dla kadry menedżerskiej w wysokości 10% docelowego kapitału zakładowego oraz dodatkowe 10% docelowego kapitału zakładowego na potrzeby emisji akcji dla podmiotu, wobec którego LaserTec posiada obecnie takie zobowiązanie.

Ustalono, że negocjacje na zasadzie wyłączności potrwają do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. W przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z negocjacji przed tym terminem, podmiot wycofujący się zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 1.000.000,00 zł. Dodatkowo, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 150.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia przez nią poufności, dotyczącej tajemnic przedsiębiorstwa LaserTec.

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w jednym podmiocie, w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży elektroenergetycznej, źródeł energii odnawialnej i elektromobilności. Nowy podmiot wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-03 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki