REKLAMA

ONDE S.A.: wyniki finansowe

2023-11-14 17:15
publikacja
2023-11-14 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
grupa_onde_raport_zarzadu_do_sprawozdan_3q2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sf_jednostkowe__onde_30.09.2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sf_konsolidacja__grupa_onde_30.09.2023_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 838 697 819 523 183 230 174 812
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 103 10 643 7 669 2 270
III. Zysk (strata) brutto 29 238 4 300 6 388 917
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 23 186 2 250 5 065 480
V. Zysk (strata) netto 23 186 2 250 5 065 480
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 578 -125 803 11 924 -26 835
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 819 -12 001 -5 204 -2 560
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 282 42 556 -6 179 9 078
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 477 -95 248 541 -20 317
X. Aktywa razem 726 313 618 019 156 682 131 777
XI. Kapitały własne ogółem 334 112 310 926 72 075 66 297
XII. Zobowiązania długoterminowe 43 935 51 175 9 478 10 912
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 348 266 255 918 75 129 54 568
XIV. Kapitał zakładowy 1 091 1 101 235 235
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 512 759 55 030 000 54 512 759 55 030 000
XVI. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,43 0,04 0,09 0,01
Wybrane dane jednostkowe ONDE S.A.
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 819 218 866 396 178 974 184 811
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 610 14 428 6 032 3 078
XIX. Zysk (strata) brutto 23 180 9 894 5 064 2 110
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 128 7 892 3 742 1 683
XXI. Zysk (strata) netto 17 128 7 892 3 742 1 683
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 838 -99 439 9 359 -21 211
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 660 -42 019 -2 329 -8 963
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 257 43 112 -6 173 9 196
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 921 -98 346 857 -20 978
XXVI. Aktywa razem 715 883 605 059 154 432 129 013
XXVII. Kapitały własne ogółem 338 379 321 251 72 996 68 498
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 29 480 29 035 6 359 6 191
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 348 024 254 773 75 076 54 324
XXX. Kapitał zakładowy 1 091 1 101 235 235
XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 512 759 55 030 000 54 512 759 55 030 000
XXXII. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 0,14 0,07 0,03


Dane porównywalne z wierszy od X do XIV oraz w wierszach od XXVI do XXX
są danymi ze sprawozdań skonsolidowanego i jednostkowego sporządzonego
na dzień 31.12.2022 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
grupa onde_raport zarzadu do sprawozdan_3q2023_signed.pdfgrupa onde_raport zarzadu do sprawozdan_3q2023_signed.pdf Raport Zarządu ONDE S.A. za okres zakończony 30.09.2023
sf jednostkowe_ onde_30.09.2023_signed.pdfsf jednostkowe_ onde_30.09.2023_signed.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ONDE S.A. za okres zakończony 30.09.2023
sf konsolidacja_ grupa onde_30.09.2023_signed.pdfsf konsolidacja_ grupa onde_30.09.2023_signed.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ONDE za okres zakończony 30.09.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2023-11-14 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2023-11-14 Marek Marzec Wiceprezes Zarządu Marek Marzec
2023-11-14 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki