REKLAMA

NOTORIA SERWIS: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy członków Rady Nadzorczej

2021-07-01 20:21
publikacja
2021-07-01 20:21
Zarząd Notoria Serwis S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2021 upłynęły kadencje dwojga członków Rady Nadzorczej: pana Macieja Sieranta oraz pani Zofii Wróblewskiej.
Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że ZWZ powołało w skład rady Nadzorczej Tomasza Kuźmińskiego oraz na kolejną kadencję pana Macieja Sieranta.
Życiorys zawodowy pana Tomasza Kuźmińskiego.
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
- imię i nazwisko: Tomasz Kuźmiński,
- wiek 56 lat,
- zajmowane stanowisko – członek Rady Nadzorczej,
- inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy
- termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok,
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie wyższe: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo ukończył Studium Podyplomowe – Pieniądz i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Od początku kariery zawodowej jest związany z bankowością. Najpierw z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA, a następnie z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK SA, Powszechną Kasą Oszczędności BP SA, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Bankiem Ochrony Środowiska SA. Ostatnio jest związany z Bankiem Pocztowym SA.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami o różnej wielkości. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora i dyrektora kilku departamentów Centrali Banku, odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie projektami, kształtowanie struktur organizacyjnych, zarządzanie procesami, zarządzanie siecią placówek, zarządzanie operacjami banku, projektowanie i monitowanie jakości obsługi klientów oraz przygotowanie strategii.
Obecnie pracuje w departamencie kontrolingu Banku Pocztowego realizując zadania w zakresie: przygotowania strategii i jej operacjonalizacji oraz monitorowanie wdrażania, analiz rynku finansowego, raportowania do instytucji zewnętrznych (m.in. KNF i BFG) oraz na potrzeby wewnętrzne banku.
Był członkiem Rady Nadzorczej: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PBK ATUT SA, Uzdrowiska Wieniec Zdrój sp. z o.o. oraz INTELIGO Financial Services SA. Obecnie jest Prezesem Zarządu Dolina Biznesu sp. z o.o. (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej).
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Zarządu Dolina Biznesu sp. z o.o.- do chwili obecnej, Prezes Zarządu (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej).
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie było takich wyroków
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
Nie wystąpiły takie wyroki.

Życiorys zawodowy pana Macieja Sieranta
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
- imię i nazwisko: Maciej Sierant
- wiek 56 lat
- zajmowane stanowisko – członek Rady Nadzorczej
- inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy
- termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenie wyższe: Wydział Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 1990 do dzisiaj – prezes zarządu RANT sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Od 2011 do dzisiaj – członek zarządu Życie Siedleckie sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Od 2012 do dzisiaj – członek rady nadzorczej Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Od 1990 do dzisiaj – udziałowiec, prezes zarządu RANT sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Od 2011 do dzisiaj – członek zarządu Życie Siedleckie sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
Od 2012 do dzisiaj – członek rady nadzorczej Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie było takich wyroków
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
Nie wystąpiły takie wyroki.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki