REKLAMA

NGGAMES: Korekta raportu za IV kwartał 2019 r.

2020-02-18 17:56
publikacja
2020-02-18 17:56
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 3/2020 w dniu 14 lutego 2020 roku.

Korekta dotyczy:

- na stronie 10 sformułowanie „na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego” zastąpiono słowami: „na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego”

- na stronie 19 w tabeli Pasywów z jednostkowego sprawozdania finansowego w pozycji V. Zysk (strata) z lat ubiegłych stan na 31.12.2019 podano prawidłową kwotę „- 11 258 427,91”

zamiast omyłkowo występującej formuły z exela;

- na stronie 19 w tabeli Pasywów z jednostkowego sprawozdania finansowego w pozycji VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego stan na 31.12.2018 podano prawidłową kwotę „- 13 006 773,06” zamiast omyłkowo występującej formuły z excela

- na stronach 21-22 Jednostkowy Rachunek Zysków i strat uzupełniono o dane za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz 01.01.2018 do 31.12.2018.

Pozostała treść raportu kwartalnego nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd No Gravity Games S.A. S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Zasada nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
Załączniki
20200218_175629_0000125084_0000118186.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki