REKLAMA

NEWAG S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 19:31
publikacja
2019-11-15 19:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Newag_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_Zarzadu_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 540 912 522 674 125 542 122 881
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 59 064 33 675 13 708 7 917
III. Zysk ( strata ) brutto 45 464 25 289 10 552 5 945
IV. Zysk ( strata ) netto 35 538 17 548 8 248 4 126
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 84 544 61 159 19 622 14 379
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 128 62 520 -6 760 14 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 052 -6 759 -13 706 -1 589
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 136 -34 248 13 261 -8 052
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -31 044 21 513 -7 205 5 058
X. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,79 0,39 0,18 0,09
XII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30
XIII. Aktywa razem 1 383 893 1 210 851 1 075 590
XIV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XV. Kapitał zapasowy 332 735 291 017 291 017
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 95 541 103 732 103 776
XVII. Kapitał udziałów niekontrolujących 285 162 102
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 886 671 715 417 655 431
XIX. Zobowiązania długoterminowe 335 192 220 121 145 198
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 551 479 495 296 510 233
XXI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję 11,05 11,01 9,34
XXIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30
XXIV. Aktywa razem 316 420 281 593 251 812
XXV. Kapitał podstawowy 2 572 2 616 2 634
XXVI. Kapitał zapasowy 76 078 67 678 68 132
XXVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 21 845 24 124 24 296
XXVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 65 38 24
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 202 733 166 376 153 446
XXX. Zobowiązania długoterminowe 76 640 51 191 33 993
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 126 093 115 185 119 453
XXXII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,56 2,19
XXXIV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018 3 kwartały 2019 3 kwartały 2018
XXXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 554 747 464 347 128 753 109 168
XXXVI. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 48 667 31 293 11 295 7 357
XXXVII. Zysk ( strata ) brutto 29 831 16 864 6 924 3 965
XXXVIII. Zysk ( strata ) netto 21 391 10 918 4 965 2 567
XXXIX. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 66 441 49 256 15 421 11 580
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 306 53 027 -10 283 12 467
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 362 -6 414 -2 405 -1 508
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 334 -25 251 1 470 -5 937
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem -48 334 21 362 -11 218 5 022
XLIV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLV. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,48 0,24 0,11 0,06
XLVI. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30
XLVII. Aktywa razem 1 473 459 1 390 391 1 249 439
XLVIII. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XLIX. Kapitał zapasowy 303 923 280 412 280 412
L. Kapitał z aktualizacji wyceny 92 186 100 377 100 854
LI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 075 679 980 253 884 928
LII. Zobowiązania długoterminowe 381 192 417 189 353 692
LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 694 487 563 064 531 236
LIV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LV. Wartość księgowa na jedną akcję 8,84 9,11 8,10
LVI. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 2019-09-30 2018-12-31 2018-09-30
LVII. Aktywa razem 336 898 323 347 292 513
LVIII. Kapitał podstawowy 2 572 2 616 2 634
LIX. Kapitał zapasowy 69 490 65 212 65 649
LX. Kapitał z aktualizacji wyceny 21 078 23 343 23 611
LXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 245 948 227 966 207 175
LXII. Zobowiązania długoterminowe 87 157 97 021 82 805
LXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 158 791 130 945 124 370
LXIV. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LXV. Wartość księgowa na jedną akcję 2,02 2,12 1,90


Przeliczenia dokonano wg:


A) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na
dzień bilansowy tj. na dzień:


30.09.2019 - 4,3736 - tabela 189/A/NBP/2019


31.12.2018 - 4,3000 - tabela 252/A/NBP/2018


30.09.2018 - 4,2714 - tabela 189/A/ NBP/2018


B) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj.:


w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 - 4,3086


w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 - 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_Newag 3Q2019.pdfSSF_Newag 3Q2019.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa Zarządu 3Q2019.pdfInformacja dodatkowa Zarządu 3Q2019.pdf Informacja dodatkowa Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-11-15 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki