REKLAMA

NEWAG S.A.: Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów

2021-05-04 16:23
publikacja
2021-05-04 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej w sprawie udzielania kredytów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wraz ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu („NL”) zawarły z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową w sprawie udzielania kredytów („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez Bank dla Spółki i NL limitu finansowania, na podstawie którego Spółka i NL mogą korzystać z kredytu celowego w ramach współfinansowania wykonania przedmiotu umowy zawartej wspólnie przez Spółkę i NL, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Maksymalna kwota kredytu dostępnego na podstawie Umowy wynosi 140.000.000,00 zł. Spółka i NL mogą wnioskować o wypłatę transzy kredytu do wyczerpania powyższego limitu.

Zawarcia umowy kredytu następuje z chwilą akceptacji wniosku o wypłatę transzy kredytu przez Bank. Bank nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków o wypłatę transzy kredytu.

Kredyt będzie spłacany według uzgodnionego harmonogramu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 12.09.2022.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:
1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i NL w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 168.000.000,00 zł;
2. Przelew wierzytelności przysługujących Spółce i NL z tytułu umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Zobowiązania Spółki i NL wobec Banku wynikające z Umowy stanowią zobowiązania solidarne, tj. Bank może żądać całości lub części świadczenia od Spółki i NL łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie Banku przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów zwalnia drugi z nich z obowiązku spełnienia świadczenia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy sprawia, że Spółka i NL uzyskały dostęp do finansowania zewnętrznego pozwalającego na realizację umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019, bez nadmiernego angażowania własnych zasobów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-05-04 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki