NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2019-12-02 22:12
publikacja
2019-12-02 22:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 118 845 337 530 28 443 80 780
II. Zysk/(Strata) operacyjny (2 304 430) (1 059 199) (551 510) (253 494)
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 205 582) (699 510) (527 853) (167 411)
IV. Zysk/(Strata) netto (2 205 582) (699 510) (527 853) (167 411)
V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 183 526) (692 515) (522 575) (165 737)
VI. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym (22 056) (6 995) (5 279) (1 674)
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (9 860 638) (9 860 638) (2 130 053) (2 130 053)
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (8 900 212) (8 900 212) (2 359 908) (229 855)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym (960 426) (960 426) (229 855) (229 855)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 120 313) (2 119 420) (746 772) (493 141)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 660 211) (1 618 860) (1 115 310) (376 672)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 180 010 1 176 737 761 059 273 800
XIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 600 514) (2 561 543) (1 101 023) (596 013)
XIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,17 -0,19 - -
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,17 -0,18 - -
XVI. Aktywa razem 22 228 325 26 972 417 5 281 769 6 270 759
XVII. Kapitał własny razem 11 961 980 14 825 348 2 842 338 3 446 713
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 9 666 978 11 600 177 2 297 013 2 696 900
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2018 roku oraz
30 września 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad: poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku -
4,3736 na dzień 30 września 2018 roku - 4,2714 poszczególne pozycje
sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2018 roku - 4,2535 okresu od 1 stycznia do 30 września
2019 roku - 4,308
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 2019-12-02 o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif">Zarząd NanoGroup S.A.
"Emitent" informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w skonsolidowanym
raporcie za III kwartał 2019 r. :<br/><br/>1. suma pozycji
skonsolidowanego sprawozdania powinna być równa pozycji Kapitał własny
przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej;<br/>2. suma
przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w sprawozdaniu
powinny być równe środki pieniężne na koniec;<br/><br/>W
związku z zaistniałą omyłką pisarską Zarząd Emitenta informuje, że
publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu
okresowego za III kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym.</font></span>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2019r.pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2019r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2019 r._Nano Group SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-12-02 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki