REKLAMA

MEDICOBIO: Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu

2021-09-29 19:38
publikacja
2021-09-29 19:38
Zarząd Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2021 r. Spółka zawarła z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu (dalej „Instytut”) umowę przeniesienia praw do wynalazku (dalej „Umowa”), na podstawie której, z chwilą dokonania przez Spółkę zapłaty ceny sprzedaży w pełnej wysokości, na Spółkę przejdą prawa własności intelektualnej do wynalazku, na który składają się: patent nr PL 209602 udzielony w dniu 30 września 2011 r. na wynalazek o nazwie „SPOSÓB OTRZYMYWANIA AMIDU KWASU 3-(4-HYDROKSYFENYLO)PROPANOWEGO” na podstawie zgłoszenia nr 377747 z 20 października 2005 r., z którego uprawnionym jest Instytut („Patent Polski”) oraz patent nr EP 1971571 udzielony w dniu 28 listopada 2012 r. na wynalazek o nazwie „USE OF 3-(4-HYDROXYPHENYL)PROPANOIC ACID AMIDE IN THE MANUFACTURE OF ANTIAGING COMPOSITIONS / ANWENDUNG VON 3-(4-HYDROXYPHENYL) PROPANSÄUREAMID BEI DER HERSTELLUNG VON ANTI-AGING-ZUSAMMENSETZUNGEN / UTILISATION DE L’ACIDE 3-(4-HYDROXYPHENYL) PROPANOIQUE DANS DES COMPOSITIONS ANTI-AGE” na podstawie zgłoszenia w trybie PCT nr PCT/PL2006/000069 z 18 października 2006 r., z którego uprawnionym jest Instytut („Patent Europejski”) („Wynalazek”). Pola eksploatacji majątkowych praw autorskich obejmują m.in. wykorzystanie w działalności gospodarczej, wykorzystywanie na potrzeby komercyjne, urzeczywistnienie, tworzenie dzieł zależnych, dalsze rozwijanie i modyfikowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i publikację.
Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Instytutu ceny nabycia praw do Wynalazku w kwocie 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, powiększonej o wartość podatku VAT.
Spółka wskazuje, że nabywa prawa własności intelektualnej do Wynalazku celem wykorzystania we własnej działalności gospodarczej, a w szczególności przy realizacji projektu „Post Covid-19 Recovery”. Projekt ten jest jednym z elementów strategii Spółki, a jego celem ma być opracowanie produktu przyspieszającego i ułatwiającego regenerację tkanek po przejściu Covid-19).
W przypadku wytworzenia w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2026 r., przez Spółkę lub podmiot przez nią powiązany (organizacyjnie, kapitałowo lub kontraktowo), jakiegokolwiek produktu powstałego w skutek wykorzystania Patentu Polskiego lub Patentu Europejskiego, Instytutowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% przychodów netto osiągniętych w danym roku kalendarzowym ze sprzedaży produktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Cezary Kilczewski – Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki