REKLAMA

M FOOD S.A.: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę

2021-09-29 20:07
publikacja
2021-09-29 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 29 września 2021 roku Spółka zakończyła rozpoczęty w dniu 19 stycznia 2021 roku proces przeglądu opcji strategicznych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 1/2021.
Celem procesu przeglądu opcji strategicznych była identyfikacja i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego działa-nia Spółki. W ramach przedmiotowego procesu Zarząd Spółki ocenił możliwe scenariusze prowadzenia dalszej działal-ności, w tym w szczególności rozszerzenie przedmiotu prowadzonej aktualnie działalności lub zmianę przedmiotu pro-wadzonej aktualnie działalności.
W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Spółki ocenił, że Spółka ma potencjał rozwoju w zakresie dotychczasowej działalności pszczelarskiej, jak i powinna rozwijać działalność w nowych obszarach, które mogą przynieść w przyszłości dodatkowe korzyści. W ocenie Zarządu Spółki jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju Spółki jest branża nowych technologii i nowych mediów.
Kończąc proces przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zdecydował, że w kolejnych okresach działalności Spółki będzie dążył do:
a) Rozwoju dotychczasowej działalności pszczelarskiej poprzez stworzenie centrum laboratoryjnego oraz jednostki badawczo-rozwojowej, których celem będzie tworzenie nowych wyrobów z wykorzystaniem miodu i produktów apikultury oraz certyfikacja produktów miodowych,
b) Rozwoju nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów.
Zarząd informuje, że w ramach realizacji wybranej opcji strategicznej polegającej na rozpoczęciu nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów Spółka zawarła w dniu 29 września 2021 roku ze spółkami Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Łodzi, JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, Impe-rio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z Panem Arturem Błasikiem list intencyjny, którego przedmiotem jest wyraże-nie zamiaru podjęcia współpracy.
Strony listu intencyjnego postanowiły, że współpraca stron listu intencyjnego polegać będzie na:
1) Wsparciu merytorycznym Spółki przez Babaco S.A. w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, w szczególności poprzez udostępnienie know-how oraz kadry,
2) Nabyciu przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Babaco S.A.,
3) Wsparciu finansowym Spółki przez Imperio ASI S.A., JRH Holding ASI S.A. i Artura Błasika z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej działalności,
4) Wsparciu finansowym Spółki przez APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z przeznaczeniem na dalszy rozwój nowej działalności.
Strony listu intencyjnego postanowiły, że szczegółowe zasady, zakres oraz warunki dotyczące współpracy ustalone zostaną w ramach prowadzonych rozmów oraz w stosownych umowach.
Strony listu intencyjnego zadeklarowały, że podejmą starania, aby kolejne kroki związane z realizacją intencji wyrażonych w liście intencyjnym zostały podjęte niezwłocznie po jego podpisaniu.
Zarząd Spółki informuje, że Babaco S.A. jest spółką działającą w obszarze nowych mediów i nowych technologii, która stworzyła i prowadzi internetową platformę streamingową babaco.tv oferującą płatny dostęp do treści wideo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje kolejne projekty technologiczne i biznesowe związane z dostępem do nowych mediów i nowych technologii. Głównymi akcjonariuszami Babaco S.A. są Artur Błasik oraz JR Holding ASI S.A. Imperio ASI S.A. jest spółką inwestycyjną, której strategia inwestycyjna obejmuje inwestowanie środków pieniężnych m.in. w przedsięwzięcia związane z branżą nowych technologii. APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. jest dominującym akcjonariuszem Spółki, jest także aktywnym inwestorem inwestującym w spółki działające na rynku nowych technologii, i jest zainteresowana kolejnymi inwestycjami na tym rynku, a także dalszym rozwojem Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Jerzy Gądek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki