REKLAMA
PIT 2023

LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2023

2023-11-10 18:24
publikacja
2023-11-10 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_Szacunkowe_dane_finansowe_za_III_kw_oraz_trzy_kw_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-10
Skrócona nazwa emitenta
LUG S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o wybranych szacunkowych danych finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał oraz narastająco za trzy kwartały 2023 roku, jak również ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach lat poprzednich, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał oraz narastająco za trzy kwartały 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2020-2022 oraz poniższym komentarzem:

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. w analizowanym okresie III kwartału 2023 roku osiągnęły poziom 73,68 mln zł, co stanowi 26,5% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. Sprzedaż w ujęciu narastającym za okres od stycznia do września 2023 osiągnęła poziom 201,43 mln zł w porównaniu z poziomem 174,97 mln zł za trzy kwartały 2022 roku (+15,1% r/r). Tym samym w III kwartale bieżącego roku, Grupa LUG wypracowała historycznie najwyższy poziom kwartalnych przychodów ze sprzedaży. Było to możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji projektów oświetleniowych ze zbudowanego w poprzednich okresach szerokiego portfela zamówień oraz skróceniu czasów realizacji zamówień. Wynik III kwartału uwzględnia przychody zrealizowane w ramach pierwszego i drugiego kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy, które w analizowanym okresie wyniosły 2,93 mln zł, a narastająco w okresie styczeń - wrzesień 2023 roku osiągnęły poziom 12,97 mln zł.

• Zysk brutto na sprzedaży wypracowany w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnął poziom 30,95 mln zł wobec 21,39 mln zł w III kwartale 2022 r. (+44,7% r/r) przy jednoczesnym wypracowaniu 42,0% poziomu marży brutto na sprzedaży. Struktura produktowa sprzedaży zrealizowana w trzech kwartałach bieżącego roku przełożyła się na zysk brutto na sprzedaży na poziomie 82,70 mln zł, który był wyższy o 25,7% niż w roku ubiegłym. Marża brutto na sprzedaży po 9 miesiącach 2023 roku wyniosła 41,1% i była wyższa o +3,5 p.p. r/r. Wyższa marża jest efektem działań podejmowanych w celu poprawy rentowności sprzedaży Grupy LUG.

• Zysk operacyjny w III kwartale br. wyniósł 4,33 mln zł w stosunku do 2,77 mln zł w analogicznym okresie roku 2022 (+56,2% r/r). Skonsolidowany zysk operacyjny w ujęciu narastającym, tj. na przestrzeni I, II i III kwartału 2023 roku, wzrósł o 25,4% i wyniósł 9,4 mln zł wobec 7,49 mln zł w trzech kwartałach 2022 roku. Marża operacyjna w III kwartale 2023 roku wyniosła 5,9%, natomiast za okres 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 4,7%. Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 7,37 mln zł w III kwartale 2023 roku, co jest poziomem o 30,3% wyższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w III kw. 2023 roku 10,0% i była o 0,3 p.p. wyższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł 18,46 mln zł i był wyższy o 15,0% niż w analogicznym okresie 2022 roku gdy wynosił 16,05 mln zł. Marża EBITDA za trzy kwartały 2023 wyniosła 9,2% pozostając na niezmienionym poziomie r/r.

• Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w ujęciu narastającym za trzy kwartały 2023 roku wyniósł 4,81 mln zł wobec poziomu 2,43 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (+97,9% r/r), natomiast w samym III kwartale br. zysk netto wyniósł 1,82 mln zł wobec 736 tys. zł rok wcześniej (+146,3% r/r). Marża netto wyniosła odpowiednio 2,5% w III kwartale 2023 oraz 2,4% w okresie I, II i III kwartału 2023 roku. Kluczowy wpływ na wzrost poziomu rentowności netto rok do roku miała konwersja zewnętrznego finansowania ze stopy WIBOR na EURIBOR, którą Zarząd Emitenta przeprowadził w IV kwartale 2022 roku. Działanie to zwiększyło odporność organizacji na ryzyko walutowe oraz przyczyniło się do ograniczenia kosztów finansowych.

Na wyniki Grupy Kapitałowej LUG na przestrzeni 9 miesięcy 2023 roku pozytywny wpływ miały działania podejmowane przez Zarząd Emitenta już w poprzednich okresach rozliczeniowych. Działania te zostały zapoczątkowane w I kwartale 2023 roku i były konsekwentnie realizowane w II i III kwartale bieżącego roku. Kluczową rolę w poprawie rentowności i zwiększeniu poziomu osiąganych przychodów ze sprzedaży odegrały systematyczne działania zakupowe, którym towarzyszyły optymalizacje procesu zarządzania miksem produktowym i selekcją projektów w ramach zbudowanego w poprzednich okresach portfela zamówień. Skróceniu uległ także czas realizacji pojedynczego zamówienia.

Trzy kwartały 2023 roku charakteryzowały się dużą zmiennością otoczenia i spiętrzeniem czynników ryzyka. Grupa LUG wykazała się w tym okresie elastycznością i konsekwentną realizacją przyjętych założeń strategicznych, co pozwoliło wypracować satysfakcjonujące wyniki. Nie przesłaniają one jednak potrzeby pogłębionej czujności biznesowej i prowadzenia nieustannej rzetelnej analizy aktualnych warunków gospodarczych. Ma to swoje konsekwencje w wyższym poziomie ostrożności decyzyjnej i odpowiedzialność w działaniu w kolejnych miesiącach.

Zarząd Grupy Kapitałowej LUG S.A. będzie w dalszym ciągu śledzić rozwój gospodarczy zarówno na rodzimym terenie Polski oraz Europy, jak i na dalszych rynkach. Wśród głównych czynników ryzyka, mogących przełożyć się na całoroczny wyniki 2023 roku Zarząd Emitenta jako najistotniejsze identyfikuje niekorzystną koniunkturę w przemyśle, słabnącą dynamikę nowych zamówień oraz niepokojące sygnały o zatorach płatniczych. Ograniczony popyt w sektorach, w których funkcjonują odbiorcy Emitenta oraz sytuacja geopolityczna w Europie wciąż mogą dwukierunkowo wpływać na skłonność do podejmowania decyzji o modernizacji oświetlenia w IV kw. 2023 roku oraz w kolejnych okresach. Aktualne pozostają także wskazywane w minionych kwartałach wyzwania zarządcze w postaci słabej koniunktury gospodarczej oraz takie aspekty, jak funkcjonowanie w warunkach presji płacowych oraz pogarszającej się kondycji sektora budowlanego w Europe i na Świecie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd ocenia kondycję Grupy Kapitałowej LUG S.A. jako stabilną, natomiast pozostającą pod wpływem trendów makroekonomicznych i geopolitycznych przyszłych okresów, co wymaga nieustannego monitoringu.

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał bieżącego roku w dniu 14 listopada 2023 roku.
Załączniki
Plik Opis
Zal_Szacunkowe_dane_finansowe_za_III_kw_oraz_trzy_kw_2023.pdfZal_Szacunkowe_dane_finansowe_za_III_kw_oraz_trzy_kw_2023.pdf Szacunkowe dane finansowe Grupy kapitałowej LUG S.A. za III kw. 2023 oraz za trzy kwartały 2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-10 Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Ryszard Wtorkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki