REKLAMA

LARQ S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał

2021-06-11 19:22
publikacja
2021-06-11 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie-2021-06-10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz-glosowania-2021-06-10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 9 czerwca 2021 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Harbinger Capital Ltd z siedzibą na Malcie („Harbinger”). Żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądanie zawierało uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.
W związku z tym żądaniem Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania.
Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądania rozszerzył porządek obrad o trzy niżej wskazane punkty, które będę procedowane po punkcie 11 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia:
1) uchwały nr 4 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
2) uchwały nr 5 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
3) uchwały nr 6 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
4) uchwały nr 7 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
13. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.”

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ.

W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
9. Przyjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
10. Przyjęcie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
11. Przyjęcie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia:
1) uchwały nr 4 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
2) uchwały nr 5 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
3) uchwały nr 6 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
4) uchwały nr 7 NWZ Spółki z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
13. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.
Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
ogloszenie-2021-06-10.pdfogloszenie-2021-06-10.pdf Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniua ZWZ o wniosek akcjonariusza
formularz-glosowania-2021-06-10.pdfformularz-glosowania-2021-06-10.pdf Zaktualizowany formularz głosowania o wniosek akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Wojciech Byj Prezes Zarządu Wojciech Byj
2021-06-11 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki