REKLAMA

LABOCANNA S.A.: Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego

2022-08-25 09:54
publikacja
2022-08-25 09:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-25
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informację o otrzymaniu w dniu wczorajszym zwrotnie podpisanego Aneksu (dalej: „Aneks”) do Listu intencyjnego (dalej: „List”), o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Na mocy zawartego Aneksu strony uzgodniły, iż w okresie 90 dni od jego zawarcia zostaną zrealizowane m.in. następujące działania w ramach współpracy:

- ustalenie, czy Instytut badawczy będący stroną Listu spełnia wymogi formalne do uzyskania stosownego zezwolenia w trybie art. 35 ust. 2 lub ewentualnie art. 35 ust. 1 Ustawy oraz przygotowanie podsumowania wszystkich informacji/dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o odpowiednie zezwolenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. poz. 1951));

- przeprowadzenie dalszej analizy wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi (Dz. U. poz. 2163) i ustalenie zakresu obowiązków stron w odniesieniu do wymaganych zabezpieczeń upraw – w tym w szczególności zbadania następujących kryteriów:

a) prawidłowości lokalizacji miejsca uprawy;
b) przygotowania do prawidłowego oznakowania upraw;
c) przygotowania do prowadzenia i weryfikacji wykazów osób i pojazdów uprawnionych do wejścia i wjazdu na teren upraw;
d) skuteczności monitorowania upraw;
e) skuteczności zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych.

Spółka informuje, iż od momentu zawarcia Listu do dnia zawarcia Aneksu, w ramach współpracy, strony dokonały szczegółowej analizy wymogów prawnych odnoszących się do możliwości realizacji współpracy stron, a w szczególności Strony:

- zleciły dokonanie analiz prawnych odnoszących się do możliwości realizacji przedmiotu Listu – prowadzenia upraw konopi innych niż włókniste przez Instytut badawczy;

- dokonały analizy oraz podsumowania wymogów odnoszących się do rozpoczęcia współpracy oraz prowadzenia upraw – w tym szczegółowych analiz wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi (Dz. U. poz. 2163) oraz analizy dokumentacji odnoszącej się do działalności Instytutu badawczego (w tym jego statutu);

- dokonały ustaleń w zakresie praktyki organów – zgodnie z którą przed złożeniem stosownego wniosku o zezwolenie w trybie art. 49 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zasadne jest uprzednie opracowanie technologii upraw roślin – na podstawie badań naukowych prowadzonych w trybie art. 35 ust. 2 Ustawy lub ewentualnie art. 35 ust. 1 Ustawy (w zależności od zakresu prowadzonych badań oraz rodzaju uzyskanego zezwolenia).

Od czasu podjęcia współpracy z Instytutem badawczym w ramach Listu Spółka nie zidentyfikowała przeszkód prawnych, które miałyby zdecydować o jej zakończeniu. Rynek na którym działa Spółka nadal pozostaje nie w pełni uregulowany i coraz powszechniej mówi się o jego dalszej deregulacji lub co najmniej doprecyzowaniu istotnych kwestii (wspominany wielokrotnie przez Spółkę brak rozporządzeń do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy rozszerzenie katalogu Instytutów badawczych, które będą mogły funkcjonować w obszarze komercyjnej uprawy konopi innych niż włókniste - medycznej marihuany). Spółka zwraca jednak uwagę, że większość jej dotychczasowych starań i zabiegów dotyczy sfery koncepcyjnej tego konkretnego projektu.

Działalność w obszarze wytwarzania surowca farmaceutycznego z konopi innych niż włókniste i wprowadzania go do obrotu stanowi istotny element strategii rozwoju Spółki opisanej w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022 i w przyszłości ma generować większość przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-25 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki