REKLAMA
WEBINAR

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ALUMETAL S.A. ogłoszonym przez HYDRO ALUMINIUM AS

2023-06-08 20:07
publikacja
2023-06-08 20:07

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ALUMETAL Spółka Akcyjna ogłoszonym przez HYDRO ALUMINIUM AS - komunikat

Komunikat w sprawie zmiany ceny akcji określonej w dokumencie wezwania („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A. („Spółka”) ogłoszonym 25 maja 2023 r. przez Hydro Aluminium AS („Wzywający”) na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa").

Na podstawie art. 79b ust. 1 Ustawy, Wzywający niniejszym informuje o swojej decyzji w sprawie podwyższenia Ceny Akcji w Wezwaniu z kwoty 78,69 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję na kwotę 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję. Zmiana Ceny Akcji w Wezwaniu wejdzie w życie dnia 9 czerwca 2023 r. o godzinie 00:00. Ponadto, Wzywający, Sprzedający oraz Spółka zawarli aneks do Umowy w sprawie Wezwania stanowiący umowę, o której mowa w art. 79 ust. 4 Ustawy.

W związku z powyższym, punkt 6 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

"Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję ("Cena Akcji w Wezwaniu").

Wzywający zamierza nabyć 5 108 221 (pięć milionów sto osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) Akcji reprezentujących około 32,67% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów od IPO30 UNIPESSOAL LDA za cenę równą 78,69 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję. Cena ta stanowi cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zatem cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem nie będzie różnicowana ze względu na liczbę głosów, do których uprawnia jedna Akcja."

Zmieniona Cena Akcji w Wezwaniu jest wyższa od ceny określonej w Wezwaniu przed zmianą, tym samym, zgodnie z art. 79b ust. 4 pkt 1 Ustawy Wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, nową, wyższą Cenę Akcji w Wezwaniu. Tym samym, wyższą Cenę Akcji w Wezwaniu otrzymają wszystkie osoby, które zapiszą się w Wezwaniu od rozpoczęcia przyjmowania zapisów do końca okresu obowiązywania podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu.

Wzywający informuje, że podwyższona Cena Akcji w Wezwaniu będzie obowiązywała wyłącznie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godziny 23:59. Ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2023 r. godziny 00:00 Wzywający zamierza obniżyć Cenę Akcji w Wezwaniu do pierwotnego poziomu (tj. do kwoty 78,69 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję)). Zgodnie z art. 79b ust. 4 pkt 2 taka cena będzie obowiązywała wszystkie osoby, które zapiszą się w Wezwaniu od dnia 16 czerwca 2023 r. godziny 00:00 włącznie. Odpowiedni komunikat zmieniający Wezwanie zostanie opublikowany dnia 15 czerwca 2023 r.

Wartość zabezpieczenia ustanowionego w związku z ogłoszeniem Wezwania wynosi nie mniej niż 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, obliczonej na podstawie zmienionej Ceny Akcji w Wezwaniu określonej w niniejszym komunikacie.

Treść Wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie jak w Wezwaniu.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandrowicz-Dziubak

Stanowisko: pełnomocnik

W IMIENIU BANK PEKAO S.A. – BIURO MAKLERSKIE PEKAO:

Imię i nazwisko: Mariusz Kiełczykowski

Stanowisko: Dyrektor ds. Klienta Indywidualnego

Imię i nazwisko: Piotr Cwynar

Stanowisko: Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

W IMIENIU PEKAO INVESTMENT BANKING S.A.:

Imię i nazwisko: Dieter Lobnig

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Marek Ćwir

Stanowisko: Prokurent

kom abs

Źródło:PAP
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki