Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2020-05-21 07:26
publikacja
2020-05-21 07:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Kino_Polska_TV_SA_za_I_kwartal_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. (niebadany) (niebadany, przekształcony*) (niebadany) (niebadany, przekształcony*)
II. Przychody z umów z klientami 49 965 41 630 11 365 9 686
III. Zysk z działalności operacyjnej 5 910 5 559 1 344 1 293
IV. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 5 063 4 804 1 152 1 118
V. Całkowite dochody ogółem 4 715 4 454 1 072 1 013
VI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VII. Liczba akcji własnych (nie w tysiącach) - - - -
VIII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach) 0,21 0,19 0,05 0,04
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 052 6 981 694 1 624
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 764) (2 400) (401) (558)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (79) (1 070) (18) (249)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 043 8 115 1 375 1 888
XIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIV. 31 marca 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 31 marca 2020 r. 31 grudnia 2019 r.
XV. (niebadany) (niebadany)
XVI. Aktywa trwałe 150 161 152 176 32 986 35 735
XVII. Aktywa obrotowe 85 478 72 713 18 777 17 075
XVIII. Aktywa Grupy do zbycia - - - -
XIX. Aktywa razem 235 639 224 889 51 763 52 809
XX. Zobowiązania długoterminowe 44 847 49 623 9 852 11 653
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 96 540 85 729 21 207 20 131
XXII. Kapitał własny 94 252 89 537 20 704 21 025
XXIII. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 435 465
XXIV. Wybrane dane finansowe dot. śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.
3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone
XXV. 31 marca 2020 r. 31 marca 2019 r. 31 marca 2020 r. 31 marca 2019 r.
XXVI. (niebadane) (przekształcone**, niebadane) (niebadane) (przekształcone**, niebadane)
XXVII. Przychody z umów z klientami 40 644 35 889 9 245 8 351
XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej 2 061 3 296 469 767
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 1 255 2 655 285 618
XXX. Całkowite dochody ogółem 1 011 2 166 230 504
XXXI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
XXXII. Liczba akcji własnych (nie w tysiącach) - - - -
XXXIII. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,05 0,11 0,01 0,03
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 896 4 296 886 1 000
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 707) (2 378) (388) (553)
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 479) (210) (336) (49)
XXXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 232 1 994 280 464
XXXVIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXIX. 31 marca 2020 r. 31 grudnia 2019 r. 31 marca 2020 r. 31 grudnia 2019 r.
XL. (niebadany) (niebadany)
XLI. Aktywa trwałe 246 185 246 135 54 079 57 799
XLII. Aktywa obrotowe 45 635 39 816 10 025 9 350
XLIII. Aktywa przeznaczone do zbycia - - - -
XLIV. Aktywa razem 291 820 285 951 64 104 67 148
XLV. Zobowiązania długoterminowe 35 745 40 419 7 852 9 491
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 81 084 71 552 17 812 16 802
XLVII. Kapitał własny 174 991 173 980 38 440 40 855
XLVIII. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 435 465
<html>
<head>

</head>
<body>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span><br/>-
<span><font face="Calibri,sans-serif">pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na
dzień 31 marca 2020 r. – </font></span><span style="line-height: 150%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4,5523
zł/EUR</font></span><span style="line-height: 150%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">.</font></span><span><font face="Calibri,sans-serif">
Dla danych porównawczych na dzień 31 grudnia 2019 r. -  4,2585 zł/EUR.</font></span><br/>-<span><font face="Calibri,sans-serif">pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 marca 2020 r. określonych przez Narowy
Bank Polski –  </font></span><span style="line-height: 150%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4,3963
</font></span><span style="line-height: 150%"><font face="Calibri,sans-serif">zł/EUR.
Dla danych porównawczych 1 stycznia 2019 r. – 31 marca 2019 r.: </font></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font face="Calibri,sans-serif" color="black">4,2978
zł/EUR</font></span><span style="line-height: 150%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font face="Verdana,sans-serif" color="black">.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoHeader" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt">* Informacje o
przekształceniu zaprezentowano w nocie 18 do Śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska
TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.</font></span>
</p>
<p class="MsoHeader" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt">** Informacje o
przekształceniu zaprezentowano w nocie 16 do Śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A za okres 3
miesięcy zakończony 31 marca 2020 r.</font></span><br/><br/><b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska<br style="line-height: 150%">TV S.A. za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2020 r. zostały objęte następujące podmioty:</font></span></u></b><br/>-
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Kino Polska TV S.A.,</font></span><br/>-
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Stopklatka
S.A.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
Iberia S.L.U.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
Estonia OU w likwidacji,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
International Ltd.,</font></span><br/>- <span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Help
Film s.r.o.,</font></span><br/>- <span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">SPI
International Magyarorszag, Kft.</font></span><br/><br/><b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino<br style="line-height: 150%">Polska
TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. zostały objęte
następujące podmioty:</font></span></u></b><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Kino
Polska TV S.A.,</font></span><br/>- <span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Stopklatka
S.A.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
Iberia S.L.U.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
International Ltd.,</font></span><br/>- <span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Help
Film s.r.o.,</font></span><br/>- <span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span><br/>- <span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">SPI
International Magyarorszag, Kft.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">W okresie trzech
miesięcy zakończonym 31 marca 2020 r. nie doszło do żadnych zmian
organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta.</font></span><br/>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za I kwartał 2020 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za I kwartał 2020 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za I kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-05-21 Marcin Kowalski Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki