KNF: Brexit zagrożeniem dla sektora bankowego

Otoczenie makroekonomiczne sprzyja stabilnemu rozwojowi sektora bankowego, choć środowisko niskich stóp procentowe stanowi dla banków wyzwanie. Szczególnie negatywny wpływ na sektor może mieć ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE, co może prowadzić do silnych perturbacji na rynkach finansowych oraz pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów w krajach UE - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

KNF: Brexit zagrożeniem dla sektora bankowego
KNF: Brexit zagrożeniem dla sektora bankowego (fot. NEIL HALL / FORUM)

Komisja wskazała, że bieżąca sytuacja sektora bankowego jest stabilna, a utrzymujące się ożywienie gospodarki przekłada się na poprawę warunków działania banków. Jednak w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki znajduje się szereg czynników ryzyka, które mogą wpływać niekorzystnie na polską gospodarkę, a w konsekwencji i sytuację sektora bankowego.

"Szczególnie negatywny wpływ może mieć ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może prowadzić do silnych perturbacji na rynkach finansowych oraz pogorszenia nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów w krajach UE na skutek niepewności związanej z tym procesem oraz obaw o trwałość struktur UE i Wielkiej Brytanii, co ostatecznie może doprowadzić do obniżenia tempa wzrostu w krajach UE i wywrzeć negatywną presję na polską gospodarkę" - czytamy w dokumencie "Raport o sytuacji banków w I kw. 2016".

W ocenie Komisji, źródłem niepewności i potencjalnego ryzyka są również zmiany o charakterze regulacyjnym, które mogą oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na działalność banków.

"Wydaje się jednak, że w przypadku większości tych czynników banki mają możliwość adaptacji w krótkim lub średnim okresie. Głównym ryzykiem pozostaje kwestia ewentualnego ustawowego rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, która w przypadku realizacji skrajnych wariantów mogłaby doprowadzić do destabilizacji sektora bankowego oraz ograniczenia akcji kredytowej" - czytamy dalej.

Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków, jak też źródeł potencjalnego ryzyka znajdujących się w otoczeniu banków i polskiej gospodarki.

"Jednocześnie banki posiadające istotne ekspozycje na rynku walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie, muszą liczyć się z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem tych kredytów" - głosi raport.

Według KNF, konieczne jest dostosowanie banków do zaleceń i rekomendacji KNF oraz dywersyfikacja i dalsze zwiększenie stabilności źródeł finansowania.

Wyzwaniem dla banków środowisko niskich stóp procentowych

W dalszym ciągu wyzwaniem dla banków pozostaje środowisko niskich stóp procentowych, które powoduje zmniejszenie skłonności do oszczędzania w bankach, zmniejszenie przyrostu depozytów z tytułu odsetek od już złożonych lokat. KNF podkreśla jednak, że z drugiej strony, niskie stopy procentowe sprzyjają utrzymaniu ożywienia gospodarki, co przekłada się na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz sytuacji na rynku pracy, a to przekłada się z kolei na zwiększenie oszczędności w bankach (ten drugi aspekt jak dotychczas przeważa). W ocenie Komisji, Program „Rodzina 500 plus" powinien prowadzić do wzrostu depozytów części gospodarstw domowych.

W I kw. banki zanotowały gorsze wyniki finansowe licząc rok do roku. Pogorszenie wyników odnotowano w 331 podmiotach skupiających 50,5% aktywów sektora, zaś 15 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 438 mln zł.

Wynik finansowy netto zrealizowany przez sektor bankowy w I kwartale br. okazał się znacznie niższy niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 3 203 mln zł i był o 954 mln zł, tj. o 23,0% niższy r/r.).

"Pogorszenie wyników nastąpiło na skutek obniżenia wyniku działalności bankowej (wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz pozostałego wyniku działalności bankowej), wzrostu kosztów działania oraz ujemnego salda odpisów i rezerw. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost wyniku odsetkowego oraz dodatniego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, jak też wyniku na operacjach nadzwyczajnych"- czytamy także.

Obniżenie wyników finansowych przełożyło się na pogorszenie części podstawowych miar efektywności działania, tj. wzrostu wskaźnika kosztów (z 52,4 w I kwartale ub.r. do 57,1 w I kwartale br.), obniżeniu ROA (z 1,1% do 0,8%) oraz ROE (z 9,9% do 7,3%). Z drugiej strony, poprawa wyniku odsetkowego skutkowała ograniczonym wzrostem zrealizowanej marży odsetkowej (z 2,2% do 2,3%).

"Kluczowe znaczenie dla wyników banków w kolejnych okresach będzie miał rozwój koniunktury w polskiej gospodarce oraz czynniki o charakterze regulacyjnym. Na podstawie planów finansowych banków w 2016 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego w granicach 910%" - czytamy także.

W I kwartale 2016 r. doszło do wzmocnienia bazy kapitałowej – na koniec marca br. fundusze własne sektora bankowego wynosiły 165,1 mld zł i były o 6,0 mld zł, tj. o 3,8% wyższe od funduszy na koniec ub.r.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 7 ~fakty

KNF utworzyła w Q4 2015 tzw Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie ok 600 mln zł. Po pół roku wykorzystano 6,6 mln (czyli nieco ponad 1%). Wołomin obciążył banki 3 mld strat w 2015, a w 2016 banki zapłacą ponad 3 mld zł nowego podatku. I to są prawdziwe zagrożenia.

! Odpowiedz
4 0 ~EkonoŁOM

i zwrot ukradzionych pieniędzy na spreadach oraz pseudowalutach

to dopiero obciąży sektor bankowy.

Szkoda, że tak nie skomlałeś, kiedy banki pobierały niezgodne z ustawą prawo bankowe spready na walutach oraz wprowadzały niezgodną z prawem bankowym indeksację/waloryzację (jak zwał tak zwał - mechanizm był podobny) przy kredytach złotówkowych waloryzowanych/indeksowanych do franka czy ojro...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 7 ~zmienić_tytuł

Już po referendum za Brexitem i nic się złego w polskim sektorze bankowym nie wydarzyło. Za to kłopoty włoskiego akcjonariusza Pekao S.A. zaowocowały sprzedażą 10% akcji. Austriacki Raiffeisen sprzedaje Polbank, G.E. pozbywa się BPH. BOŚ dokapitalizowany, Pocztowy emituje obligacje.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% VI 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,3% VI 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019

Znajdź profil