KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2019-06-12 14:45
publikacja
2019-06-12 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 7 czerwca 2019 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA ENERGII– liczba głosów 63 589 900, co stanowi 48,13% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 11 700 000, co stanowi 8,86% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,85% w ogólnej liczbie głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów 10 499 000, co stanowi 7,95% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 8 700 000, co stanowi 6,59% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,35% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of the
votes at the Ordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź
S.A. announces that at the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź
S.A., which was held on 7 June 2019, the following shareholders held at
least 5% of the number of votes at the meeting:


- the STATE TREASURY represented by the
MINISTER OF ENERGY - number of votes 63 589 900, representing 48.13% of
the number of votes participating in the Ordinary General Meeting and
31.79% of the total number of votes;


- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ
EMERYTALNY - number of votes 11 700 000, representing 8.86% of the
number of votes participating in the Ordinary General Meeting and 5.85%
of the total number of votes;


- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA
SANTANDER - number of votes 10 499 000, representing 7.95% of the number
of votes participating in the Ordinary General Meeting and 5.25% of the
total number of votes;


- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA
JESIEŃ” - number of votes 8 700 000, representing 6.59% of the number of
votes participating in the Ordinary General Meeting and 4.35% of the
total number of votes.

The total number of shares issued by KGHM
Polska Miedź S.A. amounts to 200 000 000.


All of the shares are bearer shares. The
maximum number of votes arising from the issued shares amounts to 200
000 000.

Legal basis: art. 70 point 3 of the Act
dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the
introduction of financial instruments to organised trading, and on
public companies (unified text: Journal of Laws from 2019, item 623)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
2019-06-12 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki