Jak odwiesić działalność gospodarczą w okresie wakacyjnym?

Właściciele firm, które przynoszą dochody głównie w lecie, często decydują się na zawieszenie działalności poza sezonem i odwieszenie jej pod koniec wiosny. Jakie obowiązki należy wypełnić przy odwieszaniu firmy? O czym należy pamiętać? Czy odwieszenie firmy wiąże się z ryzykiem kontroli skarbowej?

lody

Odwieszenie działalności to sposób na działalność sezonową


Na odwieszenie działalności w okresie wakacyjnym decydują się przede wszystkim właściciele jednoosobowych firm, którzy zamierzają prowadzić działalność typowo sezonową np. wypożyczać sprzęt do sportów wodnych lub sprzedawać lody. Gdy turyści przestają odwiedzać daną miejscowość lub atrakcję turystyczną, dalsze prowadzenie działalności przestaje się opłacać. Po sezonie tacy przedsiębiorcy mają możliwość z powrotem zawiesić swoją działalność.

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy mogą w każdej chwili wznowić działalność gospodarczą pod warunkiem, że zawieszenie nie trwało dłużej niż 24 miesiące. Po takim czasie może się okazać, że firma została wykreślona z rejestru. Ponadto działalność można odwiesić na czas nie krótszy niż miesiąc kalendarzowy. Wznowienie działalności dla osób fizycznych jest bezpłatne.

Jak zgłosić odwieszenie firmy?


Aby odwiesić działalność gospodarczą należy zgłosić jej wznowienie za pomocą formularza CEIDG-1 w następujący sposób:

 1. Zaznaczyć pozycję 01.4 (wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności).
 2. Wypełnić rubryki z danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo).
 3. Podać adres zamieszkania przedsiębiorcy.
 4. Podać adres zameldowania (jeśli jest inny od miejsca zamieszkania).
 5. Podać nazwę wznawianej firmy.
 6. Podać nazwę skróconą firmy.
 7. Podać datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w pozycji 12 (jest to dzień wznowienia działalności).
 8. Podać datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej w pozycji 15 (może to być data przyszła).
 9. Podać miejscowość i datę złożenia wniosku.

 » Jak przekazać firmę w formie darowizny?  

Formularz można złożyć w wersji papierowej lub przez internet. W przypadku wersji papierowej, należy go wydrukować i zanieść do urzędu miasta lub gminy, a następnie złożyć podpis w obecności urzędnika. Formularz można także  wysłać pocztą listem poleconym, ale wymaga to potwierdzenia przez notariusza. Aby wysłać formularz przez internet, należy zalogować się do CEIDG, skorzystać z formularza elektronicznego i złożyć wniosek za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub tzw. profilu zaufanego.

W momencie złożenia wymaganego dokumentu, informacja o wznowieniu działalności gospodarczej zostanie przekazana do urzędu skarbowego, ZUS i GUS.

Jakich formalności trzeba dopełnić w ZUS-ie?


Jeżeli przez okres zawieszenia działalności nie zmieniła się sytuacja dotycząca ubezpieczenia ani tzw. kod ubezpieczenia, przedsiębiorca nie musi nic robić w celu ponownego zgłoszenia do ZUS-u. Po złożeniu wniosku CEIDG-1, ZUS automatycznie otrzymuje informację o wznowieniu działalności przez przedsiębiorcę i sporządza w jego imieniu odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe.  Przygotowane w imieniu przedsiębiorcy dokumenty zostaną wysłane do właściciela firmy w formie pisemnej.

OPISOBRAZKA » Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?
Jeśli jednak sytuacja ubezpieczeniowa przedsiębiorcy zmieniła się (np. przedsiębiorca został w okresie zawieszenia firmy zatrudniony na etacie czy uzyskał prawo do renty), wtedy to na nim leży obowiązek złożenia odpowiednich druków – ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Przykładowo, jeśli przedsiębiorca został zatrudniony na etacie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, może opłacać jedynie składkę zdrowotną. Przedsiębiorca powinien wtedy wypełnić i złożyć formularz ZUS ZZA. Trzeba pamiętać, że jeśli przedsiębiorca zgłaszał wcześniej członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, musi zrobić to ponownie po odwieszeniu działalności. Ma na to 7 dni.

Na tym nie koniec formalności w ZUS-ie. Niezależnie czy w ubezpieczeniu przedsiębiorcy zaszły jakieś zmiany, przedsiębiorca po odwieszeniu działalności musi ponownie złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA, która określa wysokość opłacanych składek. Deklaracja ZUS DRA musi objąć co najmniej raz pełny miesiąc, aby później nie było obowiązku jej składania. W związku z tym jeśli przedsiębiorca wznowi działanie firmy w trakcie miesiąca (np. 4 czerwca), musi złożyć deklarację ZUS DRA zarówno w lipcu (za czerwiec), jak i w sierpniu (za lipiec). Jeśli działalność zostanie wznowiona od pierwszego dnia miesiąca – wystarczy złożyć deklarację tylko za pierwszy miesiąc. Termin na złożenie deklaracji to 10. dzień następnego miesiąca. Jest to także termin wpłaty należnych składek.

Wraca obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy


Odwieszenie działalności gospodarczej powoduje powrót do obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nakłada to również obowiązek rozliczenia w pierwszej zaliczce przychodów i kosztów, które powstały w okresie zawieszenia w bieżącym roku podatkowym.

Wynika to z tego, że choć przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie mógł prowadzić działalności i osiągać z niej bieżących przychodów, to wciąż były możliwe zyski:

 • ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia,
 • z należności ze sprzedaży towarów lub usług dokonanych przed zawieszeniem działalności,
 • z tytułu odszkodowań w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • z odsetek od środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym.

W trakcie zawieszenia działalności, przedsiębiorca mógł też ponosić koszty, jednak wyłącznie takie, które służyły zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła dochodu po wznowieniu działalności. Do takich kosztów można zaliczyć np.:

 • raty leasingu za samochód,
 • opłata za wynajem biura,
 • opłaty za telefon komórkowy.

Przy kwalifikacji kosztów należy być ostrożnym. Niektórych wydatków nie można włączyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zawieszenia, np. koszt paliwa do samochodu. Jeśli przedsiębiorca zaliczy wydatek do kosztów, w razie kontroli skarbowej musi być w stanie go uzasadnić.

 » Jak zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą?  

Wznowienie działalności to wznowienie odpisów amortyzacyjnych


Wraz z odwieszeniem działalności można kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wówczas należy przyjąć dotychczasową metodę amortyzacji, a co za tym idzie wysokość odpisów amortyzacyjnych nie ulega zmianie. Wartość początkowa  środków trwałych ujęta w ewidencji pozostaje taka sama.

Czy można zmienić sposób opodatkowania po wznowieniu działalności?


Wznowienie działalności gospodarczej nie wiąże się z możliwością zmiany opodatkowania.  Dla danego roku podatkowego zmiany można dokonać do 20 stycznia, dlatego przedsiębiorcy, którzy chcą wznowić działalność przed wakacjami nie mają już takiej możliwości.

Kontynuacja składania deklaracji VAT z możliwą korektą


porównywarka kont firmowychJeśli przedsiębiorca jest VAT-owcem, wznowienie działalności powoduje kontynuowanie składania deklaracji VAT na zasadach takich jak wcześniej. Pierwszą deklarację VAT należy złożyć za miesiąc, w którym została wznowiona działalność gospodarcza.

Po wznowieniu działalności, przedsiębiorca zyskuje z powrotem możliwość wykazania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Przedsiębiorca może również zdecydować się na skorygowanie deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy przed zawieszeniem działalności i w ten sposób wykazać kwotę powstałej nadwyżki podatku. Przedsiębiorca w korekcie może określić, że nadpłatę podatku woli otrzymać jako zwrot na rachunek bankowy, a nie jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Przedsiębiorcy wznawiający działalność na celowniku kontroli skarbowej


Co roku Ministerstwo Finansów ogłasza listę priorytetowych obszarów, które będą podlegały szczególnej kontroli. Od kilku lat wśród tych obszarów znajdują się przedsiębiorcy, którzy zaprzestają regulowania zaliczek na podatek dochodowy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Zdarza się bowiem, że takie osoby kontynuują prowadzenie działalności, mimo że oficjalnie ją zawiesili. Zawieszenie działalności i późniejsze jej odwieszenie może być zatem powodem zwiększonego zainteresowania fiskusa i pretekstem do wszczęcia kontroli.

Należy też wiedzieć, że w okresie wakacyjnym kontrolerzy prowadzą wzmożone akcje kontrolne podatników, którzy mają obowiązek rejestrowania obrotów w kasach fiskalnych. Kontrolerzy odwiedzają miejsca szczególnie popularne wśród turystów, zwłaszcza w momentach szczególnego natężenia ich liczby (np. w weekendy). Za brak kasy fiskalnej lub nierejestrowanie sprzedaży grożą dotkliwe mandaty i sankcje.

Aby móc zawiesić działalność po sezonie nie można zatrudniać pracowników


Przedsiębiorcy, którzy chcą odwiesić działalność na okres wakacji i nie chcą się pozbawić możliwości zawieszenia jej po sezonie, nie mogą mieć zatrudnionych pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby na czas działalności sezonowej zatrudnić osoby na umowę o pracę tymczasową, umowę o pracę na czas określony lub umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie lub o dzieło). Po wygaśnięciu tych umów, będzie możliwe zawieszenie działalności.

/ INFAKT

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl