0,3900 zł
-2,50% -0,0100 zł
INVISTA SA (INV)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
III_2019_QSr.pdf  (SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Invista_3Q2019.xml  (INFORMACJA DODATKOWA)
III_2019_QSr.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 22 5 5
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 054 -958 -1 173 -225
III. Zysk (strata) brutto -6 583 -617 -1 528 -145
IV. Zysk (strata) netto -6 586 -624 -1 529 -147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -342 -1 593 -79 -375
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 497 11 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 -187 -33 -44
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -191 -1 283 -44 -302
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 567 45 989 10 419 10 695
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 224 16 061 5 081 3 735
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 562 3 309 814 770
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 342 29 928 5 337 6 960
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 984 2 018
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,09 0,00 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,09 0,00 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,61 2,07 0,37 0,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,61 2,07 0,37 0,48
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
III_2019_QSr.pdfIII_2019_QSr.pdf

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Michał Gabrylewicz Przezs Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 276 40 276 40 289 49 279
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 31 37 41
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 39 840 39 840 39 840 48 826
4.1. Nieruchomości 39 840 39 840 39 840 48 762
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 63
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 63
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 409 409 412 413
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 408 409 412 413
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 1 916 2 154 2 326 5 328
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 1 836 1 845 1 912 2 294
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 836 1 845 1 912 2 294
3. Inwestycje krótkoterminowe 41 242 283 500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 242 283 500
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 18 28 69 78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 214 214 422
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 66 130 2 534
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 3 375 3 375 3 375 3 375
A k t y w a r a z e m 45 567 45 808 45 989 57 982
PASYWA
I. Kapitał własny 23 342 24 945 29 928 41 477
1. Kapitał zakładowy 8 677 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy 32 283 32 283 32 283 32 283
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 032 -16 032 -16 032 -16 032
6. Zysk (strata) netto -6 586 -4 983 -12 173 -624
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 224 20 862 16 061 16 505
1. Rezerwy na zobowiązania 17 163 15 782 11 252 11 753
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 114 4 114 4 114 5 810
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 13 048 11 667 7 138 5 942
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 13 048 11 667 7 138 5 942
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 3 106
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 3 106
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 562 3 580 3 309 146
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 3 562 3 580 3 309 146
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 500 1 500 1 500 1 500
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 500 1 500 1 500 1 500
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 500 1 500 1 500 1 500
P a s y w a r a z e m 45 567 45 808 45 989 57 982
Wartość księgowa 23 342 24 945 29 928 41 477
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,72 2,07 2,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,72 2,07 2,87
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
I. Zysk (strata) ze sprzedaży -192 -512 -304 -849
II. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0 0
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 0 0 0 0
III. Pozostałe koszty operacyjne 0 4 543 4 109
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 4 104
3. Inne koszty operacyjne 0 4 543 0 5
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -192 -5 054 -308 -958
V. Przychody finansowe 0 5 144 529
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 32
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 1 4
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 112 493
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 5 0 0
5. Inne 0 0 0 0
VI. Koszty finansowe 31 1 534 66 188
1. Odsetki w tym: 20 1 525 62 186
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 9 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 10 0 3 2
4. Inne 0 0 0 0
VII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
VIII. Zysk (strata) brutto -222 -6 583 -230 -617
IX. Podatek dochodowy 0 3 7 7
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 3 7 7
X. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XI. Zysk (strata) netto -222 -6 586 -236 -624
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -18 135 -18 135 -4 487 -4 487
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,25 -1,25 -0,31 -0,31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,25 -1,25 -0,31 -0,31
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 565 29 928 41 713 42 101
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 565 29 928 41 713 42 101
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 8 677 8 677 8 677
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 8 677 8 677 8 677
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 283 32 283 32 283 32 283
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 283 32 283 32 283 32 283
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 5 000 5 000 5 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -22 396 -16 032 -4 248 -3 860
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 22 396 16 032 4 248 3 860
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22 396 16 032 4 248 3 860
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22 396 -16 032 -4 248 -3 860
6. Wynik netto -222 -6 586 -236 -624
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 222 6 586 236 624
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 342 23 342 41 477 41 477
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 342 23 342 41 477 41 477
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -222 -6 586 -236 -624
II. Korekty razem -195 6 244 -275 -969
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 3 10 3 10
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 224 288
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 20 144 30 181
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 10 4 -309 -716
6. Zmiana stanu rezerw 0 5 911 -7 -5
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 0 77 21 -272
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -257 5 -47 -261
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 94 35 94
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -418 -3 482 -511 -1 593
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 47 143 525
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 47 143 525
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 47 143 525
- zbycie aktywów finansowych 0 47 112 493
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 32 32
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 24 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 28
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 7
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 21
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 21
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 21
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 47 143 497
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 248 248 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 248 248 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 20 144 62 187
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 1
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 20 144 62 186
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 227 104 -62 -187
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -191 -191 -430 -1 283
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -191 -191 -430 -1 283
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 214 214 852 1 706
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 23 422 422
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>
</head>
<body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html>
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
Invista_3Q2019.xmlInvista_3Q2019.xml sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r.
III_2019_QSr.pdfIII_2019_QSr.pdf sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2019 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.