REKLAMA

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.

2021-05-06 14:42
publikacja
2021-05-06 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_uzupel..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 25 maja 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Likwidator Spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki

Spełniając żądanie akcjonariusza Likwidator Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie bilansu otwarcia likwidacji, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok, wniosku Likwidatora co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny jej prac za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
9. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2020 r.
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu i Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję.
14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia, po uzupełnieniu porządku obrad, wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: intermatrade.pl

Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych

Załączniki:
1) Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał_ZWZ_uzupeł..pdfProjekty uchwał_ZWZ_uzupeł..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki