REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.

2020-12-11 16:08
publikacja
2020-12-11 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-11
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opracowania koncepcji inwestycji parku handlowego o nazwie Węglin Park w Lublinie [Węglin Park], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 11 grudnia 2020 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta tj. Węglin Retail Park sp. z o.o. [Spółka Zależna, Wynajmujący] zawarła ze spółką Aldi z o.o. [Najemca] pierwszą umowę najmu części powierzchni w planowanej do realizacji na lata 2021/2022 inwestycji Węglin Retail Park [Umowa].
Umowa została zawarta na okres 9 lat od daty przekazania przedmiotu najmu, z możliwością dwukrotnego przedłużenia każdorazowo o kolejne 6 lat, pod warunkiem dostarczenia Najemcy przez Spółkę Zależną w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. oświadczenia o posiadaniu źródeł finansowania, pozwalających na budowę Węglin Park w terminie pozwalającym na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Całkowita wartość Umowy wynosi ok. 7,05 mln zł netto.
Zgodnie z Umową Wynajmujący zapłaci Najemcy kary umowne m.in. w przypadku zbycia przedmiotu najmu przed dniem jego wydania Najemcy a w trakcie obowiązywania Umowy, chyba że nabywca potwierdzi warunki Umowy lub gdy Najemca wypowie Umowę z przyczyna zależnych od Spółki Zależnej [w wysokości 2 mln zł], a ponadto
przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu Najemcy. Z kolei Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wynajmującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Najemca. Łączna kwota naliczonych przez Najemcę lub Wynajmującego nie może przekroczyć 2 mln zł. Jednocześnie strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne.
Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-11 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2020-12-11 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki