5,1000 zł
2,00% 0,1000 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-15
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2019 roku od Pana Bartosza Turczynowicza, działającego w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki („Porozumienie Akcjonariuszy”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej (…) („Ustawa o ofercie”), zawiadomienia z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy o ofercie, o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”), ja niżej podpisany, Bartosz Turczynowicz, w imieniu i na rzecz wskazanych poniżej osób:
• Paweł Janiszewski,
• Jerzy Kowalski,
• Jacek Gnich,
• Miłosz Jamroży,
• Robert Bender,
• Bartosz Turczynowicz,
• Telemedicine Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• Andrzej Szurek,
• Natasza Wysocka,
(określanych dalej wspólnie jako: „Strony Porozumienia”), zawiadamiam o zmianie dotychczasowego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w spółce Infoscan S.A. („Spółka”)
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z rejestracją w dniu 15 lutego 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 453.365,00 zł do kwoty 479.365,00 zł poprzez emisję 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Strony Porozumienia posiadały 683.929 akcji Spółki reprezentujących 15,09% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 683.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,09% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Strony porozumienia posiadają 683.929 akcji Spółki reprezentujących 14,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 683.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – Strony Porozumienia nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
683.929 głosów oraz 15,09% w ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-15 Tomasz Nowowiejski Prezes Zarządu Tomasz Nowowiejski
2019-02-15 Bartosz Turczynowicz Członek Zarządu Bartosz Turczynowicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.