REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania

2021-09-03 15:14
publikacja
2021-09-03 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zarzad_Acico.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zarzad_MM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zarzad_Galtoco.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zarzad_AK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 września 2021 r. zawiadomień od akcjonariuszy Spółki działających na podstawie art. 69 oraz 69 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 1382 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień:
– Acico Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,11%,
– Pan Marcin Misztal poinformował o zwiększeniu swojego pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,11%.
– Galtoco Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,29%,
– Pan Andrzej Kowalski poinformował o zwiększeniu swojego bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,32%.

Do transakcji doszło w dniu 30 sierpnia 2021. wskutek zawarcia umów poza obrotem zorganizowanym.

Pełną treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zarząd Acico.pdfZarząd Acico.pdf
Zarząd MM.pdfZarząd MM.pdf
Zarząd Galtoco.pdfZarząd Galtoco.pdf
Zarząd AK.pdfZarząd AK.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION


Current report no. 22/2021


Date: 2021-09-03


Short name of the issuer: i2
Development S.A.


Subject: Notification of
shareholders about a change in ownership


Legal basis: Art. 70.1 of the Act on
Public Offering - purchase or sale of a significant block of shares


The Management Board of i2
Development S.A. (the "Company") hereby announces that it received, on
September 2, 2021, notifications from the Company's shareholders acting
pursuant to Art. 69 and 69 lit. a of the Act of July 29, 2005 on public
offering and the conditions for introducing financial instruments to an
organized trading system and on public companies (Journal of Laws of
2013, No. 0, item 1382, as amended).According to the notifications
received:- Acico
Investments Limited announced an increase in the ownership and share in
the total number of votes in the Company to the level of 45.11%,-
Mr. Marcin Misztal informed about increasing his indirect ownership and
share in the total number of votes of the Company to the level of 45.11%.-
Galtoco Investments Limited announced an increase in the ownership and
share in the total number of votes in the Company to the level of 45.29%,-
Mr. Andrzej Kowalski informed about increasing his direct and indirect
ownership and share in the total number of votes in the Company to the
level of 45.32%.The
transaction took place on August 30, 2021 as a result of the conclusion
of contracts outside organized trading.


The full text of the notifications
is provided by the Issuer in an attachment to this report.


Signatures of persons representing
the Company:


2021-09-03 Marcin Misztal President
of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki