HYDROTOR: Korekta Raportu Rocznego S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rok

2019-05-31 15:03
publikacja
2019-05-31 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Korekta Raportu Rocznego S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o uzupełnieniu informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych jednostkowych i skonsolidowanych.

Raport uległ zmianie w następującym zakresie:
1. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w części dotyczącej oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w odniesieniu do działania Komitetu Audytu tj. wskazanie osób z imienia i nazwiska spełniających ustawowe kryteria niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, ze wskazaniem sposobu ich nabycia. Oświadczenie zostało uzupełnione o ilość posiedzeń Komitetu Audytu w 2018 roku oraz wskazano na opracowaną politykę wyboru firmy audytorskiej i omówiono świadczenie usług dodatkowych przez firmę audytorską,
2. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o udziale odbiorcy, który osiągnął co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem i dostawcy, który osiągnął co najmniej 10% udział w dostawach, z wskazaniem ich nazwy oraz określeniem formalnych powiązań z emitentem,
3. uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności PHS Hydrotor SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o wskaźnik długu netto,
4. uzupełnienia Sprawozdania finansowego PHS Hydrotor S.A. w nocie 44 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
5. uzupełnienia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Hydrotor. w nocie 45 o dane dotyczące wynagrodzeń i nagród wypłaconych w jednostce emitenta dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków w Spółkach córkach Grupy,
6. nowych sprawozdań Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.

W związku z powyższym spółka w dniu 31 maja 2019 r. ponownie przekaże skorygowany Raport Roczny PHS Hydrotor SA oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2019-05-31 Wiesław Wruck Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki