REKLAMA

HELIO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

2022-09-09 12:50
publikacja
2022-09-09 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-09
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
HELIO S.A. informuje, że w dniu 09.09.2022 r. zawarła jako kredytobiorca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r., nr 15/2019 z dnia 05.09.2019 r., nr 15/2020 z dnia 04.09.2020 r., nr 7/2021 z dnia 30.08.2021 r., nr 10/2021 z dnia 09.11.2021 r. oraz nr 6/2022 z dnia 30.05.2022 r.

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 29.09.2023 r., zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zmniejszenie marży Banku oraz dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 30.09.2025 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30.09.2022 r. Ponadto dostosowano odpowiednio zabezpieczenia spłaty kredytu, tj. zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy zlokalizowanych w magazynie surowca zlokalizowanym pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów oraz magazynie w miejscowości Wyględy przy ul. Stołecznej 26, 05-083 Zaborów (do najwyższej sumy zabezpieczenia 50.000.000 zł).

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnej umowy w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki (kwota kredytu 35 000 000 zł) oraz zastawu rejestrowego na aktywach znaczącej wartości.

Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu środków trwałych, w tym samochodów służbowych oraz maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 30.09.2022 r. do 31.05.2023 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 30.06.2023 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 29.09.2027 r. Umowa ta nie wpływa jednak w sposób istotny na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-09 Grzegorz Sobociński Prokurent
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki