REKLAMA

GRUPA PRACUJ S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)

2022-07-11 19:26
publikacja
2022-07-11 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 8 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 maja 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Po dokonaniu rejestracji przedmiotowej zmiany Statutu kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130 zł i dzieli się na 68.265.026 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym (i) 48.686.990 akcji serii A, (ii) 18.155.860 akcji serii B, (iii) 1.261.400 akcji serii C oraz (iv) 160.776 akcji serii D.

Ogólna liczba głosów wynikająca z akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 68.265.026.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego, a kapitał docelowy Spółki pozostały do objęcia wynosi obecnie 5.155.235 zł.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

㤠5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.325.130 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści złotych) i dzieli się na 68.265.026 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym:

a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A;

b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B;

c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii C; oraz

d) 160.776 (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 18/2022


Dated 2022-07-11


Title: Registration of the amendment to the Company's Articles of
Association (registration of the increase of the share capital within
the limits of the authorised capital)


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering -
current and periodic information


Content of the report:


The Management Board of Grupa Pracuj S.A. (the “Company”) informs that
today the Company received information about registration on July 8,
2022 by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw,
13th Commercial Division of the National Court Register of the amendment
of § 5 section 1 of the Company’s Articles of Association adopted based
on Management Board’s resolution dated May 23, 2022, about the adoption
of which the Company informed in the current report no. 8/2022 of May
23, 2022.


After the registration of said amendment to the Articles of Association
share capital of the Company amounts to PLN 341,325,130 and is divided
into 68,265,026 shares with a nominal value of PLN 5.00 each, including
(i) 48,686,990 series A shares, (ii) 18,155,860 series B shares, (iii)
1,261,400 series C shares and (iv) 160,776 series D shares.


The total number of votes due to shares issued by the Company is
68,265,026.


The increase of the share capital of the Company was conducted within
the authorized capital and the remaining amount of the authorized
capital of the Company to be taken up is currently PLN 5,155,235.


Accordingly, § 5 section 1 of the Company's Articles of Association was
amended to read as follows:


㤠5


1. The Company’s share capital amounts to PLN 341,325,130 (say: three
hundred forty one million three hundred twenty five thousand one hundred
thirty Polish zlotys) and is divided into 68,265,026 (sixty eight
million two hundred and sixty five thousand and twenty six) shares with
a nominal value of PLN 5.00 (five zlotys) each, of which:


a) 48,686,990 (forty eight million six hundred and eighty six thousand
nine hundred and ninety) A series ordinary registered shares;


b) 18,155,860 (eighteen million one hundred and fifty five thousand
eight hundred and sixty) B series ordinary registered shares;


c) 1,261,400 (one million two hundred and sixty one thousand four
hundred) C series ordinary registered shares, and


d) 160,776 (one hundred sixty thousand seven hundred seventy six) D
series ordinary bearer shares.”


Detailed legal basis:


§ 5 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March
2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018,
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu
2022-07-11 Rafał Nachyna Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki