GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy

2019-06-03 15:59
publikacja
2019-06-03 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2019 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki Pana Rafała Jerzy, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 25.06.2019 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w wysokości 0,08 PLN (osiem groszy) na jedną akcję Spółki, tj. w łącznej wysokości 6.029.034,56 zł oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
e) pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,
f) pokrycia straty za rok 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;
11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję.

§ 2
1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 08.10.2019 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.
oraz
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered
office in Bydgoszcz (the Company), informs that today, ie June 3, 2019,
the Company received a request from the Company's shareholder, Mr Rafał
Jerzy, representing at least 1/20 of the Company's share capital, to
place on the agenda of the following Ordinary General Meeting of the
Company scheduled for 25/06/2019, the point regarding the adoption of a
resolution on payment of a dividend from undistributed profits from
previous years in the amount of PLN 0,08 (eight groszy) per one share/
in the total amount of PLN 6.029.034,56 and defining the date of
acquisition of the right to dividend and the date of its payment.


In
view of the above, the agenda of the Ordinary General Meeting of the
Company convened for June 25, 2019 is as follows:


1.
Opening of the General Meeting.


2.
Election of the Chairman of the General Meeting.


3.
Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its
ability to adopt resolutions;


4.
Approving the agenda.


5.
Consideration of the Management Board's report on the Company's
operations and the Company's financia statements for the financial year
2018.


6.
Consideration of the Management Board's report on the operations of the
Capital Group of the Company and


the
financial statements of the Capital Group of the Company for the
financial year 2018.


7.
Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board
in 2018;


8.
Adoption of resolutions on the following matters:


a)
approval of the Management Board's report on the Company's operations
for 2018,


b)
approval of the Company's financial statements for the financial year
2018,


c)
approval of the Management Board report on the operations of the
Company's capital group for 2018,


d)
approval of the consolidated financial statements of the capital group
of the Company for 2018,


e)
covering the loss for 2018.


9.
Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the
Company's Management Board in 2018.


10.
Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the
Company's Supervisory Board in 2018.


11.
Approval of the election of Mr. Paweł Jackowski to the Supervisory Board
of the Company, made by members of the Supervisory Board.


12.
Approving of the election of Mr. Rafał Płókarz to the Supervisory Board
of the Company, made by members of the Supervisory Board.


13.
Determining the number of Supervisory Board members for the next term of
office.


14.
Adoption of resolutions regarding the appointment of members of the
Supervisory Board for a new term.


15.
Adoption of a resolution regarding the payment of a dividend and
determining the date of acquisition of the right to dividend and the
date of its payment.


16.
Closing the General Meeting.


The
Shareholder also presented a draft resolution to the aforementioned item
of the agenda and a draft resolution regarding the approval of the
changed agenda.


[English
version of the report is not legally binding. It is a short translation
for reference only.]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-03 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-06-03 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki