REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza

2020-01-24 14:22
publikacja
2020-01-24 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ad_9_Projekty_uchwal_NWZ_17-02-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku następującego punktu:

„zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.”

Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekty uchwał do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 9 „Zamknięcie obrad” oznacza się jako punkt 10.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez spółkę Grupa Azoty S.A. na rzecz spółek Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na kwoty przekraczające jednorazowo 100 mln PLN.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ad 9 Projekty uchwał NWZ 17-02-2020.pdfAd 9 Projekty uchwał NWZ 17-02-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-01-24 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki