REKLAMA

GREMI MEDIA: Wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec akcjonariuszy za straty związane z brakiem realizacji podwyższenia kapitału zakładowego.

2015-10-15 10:50
publikacja
2015-10-15 10:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-15
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA
Temat
Wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec akcjonariuszy za straty związane z brakiem realizacji podwyższenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:


Zarząd Gremi Media S.A. ("Spółka") – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 1 października 2015 r. – niniejszym informuje, że w dniu 15 października 2015 r. Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko akcjonariuszom Spółki – Piotrowi Szczęsnemu oraz Radosławowi Kędzior (łącznie "Pozwani") o zapłatę kwoty 322.394,00 zł tytułem odszkodowania za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 r. nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki (łącznie "Uchwały").
Wzmiankowane czynności Pozwanych miały charakter szantażu korporacyjnego, a jako takie stanowiły nadużycie prawa. Celem zainicjowania przez Pozwanych określonych działań sądowych przeciwko Uchwałom było zablokowanie realizacji Uchwał oraz wykorzystanie tego faktu, jako środka do realizacji własnych interesów majątkowych – co w odniesieniu do jednego z Pozwanych potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, w postanowieniu z dnia 24 września 2015 r., o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 30 września 2015 r. W wyniku zachowania Powodów inwestor, mający objąć nowo wyemitowane akcje Spółki serii H i I, wycofał się z realizacji przygotowanego projektu budowy wokół Spółki silnej grupy medialnej, zaś Spółka utraciła możliwość przeprowadzenia podwyższenia jej kapitału zakładowego zgodnie z treścią Uchwał oraz trwałego pozyskania aktywa w postaci udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o.
Aktualnie dochodzona omawianym pozwem kwota odszkodowania w wysokości 322.394,00 zł stanowi równowartość wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z przygotowaniem oraz realizacją wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z Uchwałami, emisji nowych akcji serii H i I, a także dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Niemniej jednak, jeżeli w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 października 2015 r. powzięta zostanie uchwała w sprawie uchylenia Uchwał (o której wprowadzeniu do porządku obrad wzmiankowanego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2015 z dnia 1 października 2015 r.), w efekcie czego Spółka zostanie zobowiązana do zwrotu nabytych w dniu 6 lipca 2015 r. w charakterze wkładu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. (o czym informowała w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.), wówczas Spółka rozważać będzie możliwość wystąpienia wobec Pozwanych z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym o wysokości odpowiadającej wartości utraconych udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o., tj. w kwocie 200.222.332,20 zł.
W momencie podjęcia kolejnych decyzji w zakresie roszczeń odszkodowawczych wobec akcjonariuszy Spółki – Piotra Szczęsnego oraz Radosława Kędziora, Spółka przekaże we właściwym trybie odpowiednie informacje do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej (…) – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-15 Iwona Liszka - Majkowska Wiceprezes Zarządu
2015-10-15 Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki