REKLAMA

GPW: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej

2020-04-01 23:32
publikacja
2020-04-01 23:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej przekazuje informację dotyczącą ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej („Informacja Poufna z 5 lutego 2020”) do publicznej wiadomości.

Treść informacji poufnej opóźnionej z 5 lutego 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

„Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r., w związku z corocznym przeglądem podatkowym w Grupie Kapitałowej GPW, powstała informacja poufna dotyczącą ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej, w której posiada pośrednio 100% udziałów. Potencjalna konieczność dokonania korekty będzie mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GPW. Wysokość potencjalnej korekty jest poddawana obecnie weryfikacji. Spółka zależna zleciła przygotowanie kilku zewnętrznych, niezależnych opinii podatkowych. Po otrzymaniu weryfikacji oraz dodatkowych opinii zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej korekty i dalszych działań.
O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.”

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej:

1 kwietnia 2020 r. Spółka podjęła decyzję o publikacji Informacji Poufnej w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji.

Spółka opóźniła podanie Informacji Poufnej do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta. W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej, spółka zależna nie otrzymała żadnych sygnałów od organów administracji skarbowej dotyczących konieczności dokonania korekty podatku VAT, poza indywidualną interpretacją podatkową w zakresie momentu powstania prawa do odliczania podatku VAT, a ostateczny wynik dokonywanej przez spółkę zależną weryfikacji potencjalnej korekty w dalszym ciągu nie był znany. W momencie podejmowania decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej prawdopodobieństwo konieczności dokonania ewentualnych korekt podatku VAT było niemożliwe do oszacowania.

Natychmiastowa publikacja Informacji Poufnej przed zakończeniem weryfikacji, mogłaby zagrozić właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną. Emitent podjął stosowne działania, by podjęcie ostatecznej decyzji nastąpiło możliwe jak najszybciej. Przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby więc wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej korekty podatkowej oraz spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów.
W momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu publikacji Informacji Poufnej, działania podejmowane przez spółkę zależną miały charakter wstępny, rozważane scenariusze pozostawały zróżnicowane, kwoty ew. zobowiązań podlegały weryfikacji, a więc żadne finalne decyzje nie zostały podjęte. W ocenie Zarządu Spółki w uzasadnionym interesie Spółki, oraz otoczenia zewnętrznego było więc opóźnienie publikacji Informacji Poufnej do czasu zakończenia wewnętrznych procedur.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych etapach procesu, w tym ewentualnej informacji o konieczności dokonania korekty podatku VAT, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 5/2020Date: 1 April 2020Legal basis: Article
17(4) MAR – notification of a delay of the disclosure of inside
informationTopic: Disclosure of delayed inside information
concerning a potential VAT correction in a subsidiaryContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”) acting
pursuant to Article 17(1), (4) and (7) of Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (“MAR”), in connection with the cessation of criteria of
delay of the disclosure of inside information, publishes information
concerning a potential VAT correction in a subsidiary (“Inside
Information of 5 February 2020”).Content of the delayed
information of 5 February 2020 in accordance with Article 17(4) MAR:“The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”)
announces that on5 February 2020, an annual tax review of the GPW
Group gave rise to inside information concerning a potential VAT
correction in a subsidiary of which it indirectly holds 100%. The
potential correction will have an adverse impact on the financial
results of the GPW Group. The amount of the potential correction is
currently under review. The subsidiary has requested several independent
third-party tax opinions. Following the completion of the review and the
additional opinions, decisions will be made concerning the potential
correction and next steps.GPW will announce the next steps in the
process in a separate current report.”Reasons for the
delay of the disclosure of the Inside Information:On 1 April
2020, the Company decided to publish the Inside Information following
the cessation of criteria of delay of the disclosure of the information.The
Company delayed the publication of the Inside Information due to the
fact that immediate disclosure of the information was likely to
prejudice the legitimate interests of the issuer. At the time of
deciding to delay the disclosure of the Inside Information, the
subsidiary had not received any notification from the tax authorities of
any requirement to correct the VAT other than an individual tax
interpretation concerning the date when the right to a VAT deduction
arose, and the final results of the subsidiary’s review of the potential
correction remained unknown. At the time of deciding to delay the
disclosure of the Inside Information, the probability of a potential VAT
correction could not be estimated.Immediate publication of the
Inside Information before the completion of the review was likely to
prejudice the adequate understanding of the information by the general
public. The issuer took measures necessary to make the final decision as
soon as possible. Premature publication of the Inside Information was
likely to be misleading to investors with regard to the probability and
the conditions of a potential tax correction, resulting in wrong
understanding of the information by investors.At the time of
deciding to delay the publication of the Inside Information, the
measures taken by the subsidiary were preliminary, the scenarios under
consideration were diverse, the amount of the potential liability was
subject to review; as a result, no final decisions had been made. In the
opinion of the Company’s Management Board, it was in the legitimate
interest of the Company and of the external environment to delay the
publication of the Inside Information until the internal procedures were
completed.With a view to the legitimate interest of the Issuer and
its shareholders, in compliance with the requirements of MAR, the Issuer
will publish a separate report presenting the next steps in the process,
including potential information concerning a required VAT correction, if
such information meets the criteria of inside information.According
to the third paragraph of Article 17(4) MAR, the Company will inform the
Polish Financial Supervision Authority of the delay in the disclosure of
the inside information immediately after the publication of this report
and provide a written explanation of how the conditions set out in
Article 17(4)(a)-(c) MAR were met.Legal basis: Article 17(4) of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU
Official Journal L 173).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2020-04-01 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki