REKLAMA
ZAGŁOSUJ

G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych

2021-11-17 15:56
publikacja
2021-11-17 15:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 29 / 2021 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74) oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.

- w dniu 5 listopada 2021 roku nabył 4000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,378 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1512,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0041 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0041 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 15 października 2021 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0, 393 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 965,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
- w dniu 16 listopada 2021 roku nabył 13 555 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,386 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5 233,56 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,014 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,014 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 168.000 akcji, które stanowią 0,1732 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1732 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 15.0pt; line-height: normal">
<span lang="EN-US"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">Purchase
of own Shares</font></span><br/><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">The
Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer"
"Company"), pursuant to Art. 21 sec. 1 of Directive 2012/30 / EU of the
European Parliament and of the Council (OJ L 315, 14.11.2012, p. 74) and
Art. 362 § 1 point 2 and 8 of the Commercial Companies Code hereby
announces that as part of the share buyback program, pursuant to
Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company
under the name G-Energy Spółka Akcyjna with its registered office in
Warsaw of December 29, 2020 the year, about which the Issuer informed in
the current report EBI No.12/2020 of December 29, 2020, authorizing the
Management Board of the Company to purchase the Company's own shares, as
a result of the submissions made via Dom Maklerski PKO BP SA brokerage
orders on the NewConnect market purchased its own shares.<br style="line-height: 107%"></font></span><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif"><span lang="EN-US">-
on November 5, 2021, the Issuer purchased 4,000 of the Issuer's own
shares at an average price of PLN 0.378 per share. The total value of
purchased shares is PLN 1,512.00. The purchased shares constitute
0.0041% of the Issuer's share capital and 0.0041% of votes at the
Issuer's General Meeting.</span></font><br/><span lang="EN-US"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">-
On October 15, 2021, the Issuer purchased 5,000 of the Issuer's own
shares at an average price of PLN 0.393 per share. The total value of
purchased shares is PLN 1,965.00. The purchased shares represent
0.00515% of the Issuer's share capital and 0.00515% of votes at the
Issuer's General Meeting.</font></span><br/><span lang="EN-US"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">-
On November 16, 2021, the Issuer purchased 13,555 of the Issuer's own
shares at an average price of PLN 0.386 per share. The total value of
the purchased shares is PLN 5,233.56. The purchased shares represent
0.014% of the Issuer's share capital and 0.014% of votes at the Issuer's
General Meeting.</font></span><br/><span lang="EN-US"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">The
total number of own shares owned by the Issuer, taking into account the
above transactions, is 168,000 shares, which constitute 0.1732% of the
share capital of the Company and 0.1732% of votes at the General Meeting
of the Issuer. </font></span>
</p>
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="12.0pt" face="Times New Roman,serif">Report
legal basis: art. 2 clause 3 of Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 2 973 supplementing Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards concerning the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in . with art. 5 of the Regulation of
the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of April 16,
2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC</font></span>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki