REKLAMA

FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych

2023-09-07 16:16
publikacja
2023-09-07 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-07
Skrócona nazwa emitenta
FORBUILD POLSKA S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 września 2023 r. Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego [Sąd] wniosek akcjonariusza Spółki tj. Betomax systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, Niemcy [Akcjonariusz] o wyznaczenie KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych sporządzony na podstawie 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawy o Ofercie].
Zgodnie z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusz wnosi o:
1. wyznaczenie KMPG Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000104753], jako rewidenta do spraw szczególnych [„KPMG POLSKA”] a jeżeli KPMG POLSKA nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółkę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy spółek z tzw. wielkiej czwórki tj. spółki pod firmą PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. [PwC] lub Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie [„Rewident”] do zbadania następujących spraw:
a. transakcji zarówno zakupu towarów i usług, jak i sprzedaży towarów i usług, zawieranych przez Spółkę z klientami oraz kontrahentami Spółki, w tym transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. [t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.] [„Podmioty Powiązane”], w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku, których:
[i] wartość jednostkowa pojedynczej transakcji przekracza kwotę 100.000 PLN netto;
[ii] w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, które mają być spełniane na podstawie umowy zawartej na czas określony lub niekreślony, których suma świadczeń w okresie rocznym przekracza kwotę 500.000 PLN netto;
b. wszystkich transakcji zawieranych przez Spółkę w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku z członkami organów Spółki oraz członkami organów jej spółek zależnych oraz ze spółkami kontrolowanymi przez ww. osoby;
c. wszystkich transakcji zawieranych przez Spółkę w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku z osobami najbliższymi członków organów Spółki tj. ich małżonkami, ich wstępnymi, zstępnymi i rodzeństwem oraz powinowatymi w tej samej linii lub stopniu, jak również z osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli oraz osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami organów Spółki lub spółkami przez nich kontrolowanymi;
w szczególności w zakresie tego czy ww. transakcje odbywały się na warunkach rynkowych, tj. czy strony ustalały wartość tych transakcji na podstawie przeciętnych cen stosowanych w zakresie świadczenia usług danego rodzaju lub w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku oraz czy przed realizacją powyższych transakcji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak — kto je wykonał, na czyje zlecenie i jakie były ich wnioski.
W przypadku ustalenia przez Rewidenta, że transakcje z Podmiotami Powiązanymi nie odbywały się na warunkach rynkowych, zobowiązanie Rewidenta do ustalenia [obliczenia] różnicy pomiędzy ich rzeczywistą wartością rynkową, a przyjętą przez strony wartością transakcji.
[łącznie jako „Przedmiot Badania”].
2. upoważnienie Rewidenta do przeglądania i kopiowania wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania;
3. zobowiązanie Zarządu Spółki do niezwłocznego [i] udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, a także [ii] udzielenia, na wniosek Rewidenta, wszelkich wyjaśnień związanych z Przedmiotem Badania.
4. Rewident rozpocznie badanie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały i zakończy po wszechstronnym zbadaniu spraw związanych z Przedmiotem Badania.
5. zobowiązanie Rewidenta do przedłożenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej, w terminie 21 dni od zakończenia badania pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonego badania.
6. Obciążenie Spółki wszelkimi kosztami badania przeprowadzonego przez Rewidenta, w tym wynagrodzenia Rewidenta.
Zarząd Spółki dokona szczegółowej analizy ww. wniosku i złoży do Sądu odpowiedź na ten wniosek,
a o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z tym wnioskiem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Dorota Walkiewicz Członek Zarządu
2023-09-07 Tomasz Gierczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki