REKLAMA

FASING: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

2021-11-29 12:37
publikacja
2021-11-29 12:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku, opublikowanego przez Emitenta w dniu 25 listopada 2021 roku.

Korekta jest konsekwencją omyłki w prezentacji danych porównawczych:
1. W jednostkowym sprawozdaniu w zestawieniu zmian w kapitale własnym zaprezentowano dane porównawcze za 3 miesiące kończące się 30 września 2020 roku zamiast za 2020 rok,
2. W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano dane porównawcze za 2020 rok zamiast za 3 miesiące kończące się 30 września 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że korekta nie ma wpływu na rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku. W wyniku dokonania korekty zmianie uległy wyłącznie ww. dane porównawcze. Wszelkie pozostałe informacje oraz dane finansowe zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 roku zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy zmianie w stosunku do informacji przekazanych w dniu 25 listopada 2021 roku.

Skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku został opublikowany jako odrębny dokument.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Piotr Neumann Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki