REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 18:16
publikacja
2021-05-28 18:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_kwartalne_skonsolidowane_SF_za_IQ2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
II. Przychody ze sprzedaży 12 662 14 971 2 769 3 405
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 316 2 605 507 593
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 597 1 741 349 396
V. ZYSK (STRATA) NETTO 1 326 1 030 290 234
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 1 323 1 034 289 235
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 4 -4 1 -1
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,24 0,18 0,05 0,04
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,24 0,18 0,05 0,04
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,5721 4,3963
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 419 6 529 1
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -427 -989 -93 225
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 969 -692 -649 -157
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -977 -1 675 -214 -381
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,5721 4,3963
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XVIII. Aktywa 195 716 188 008 41 996 41 300
XIX. Zobowiązania długoterminowe 45 043 9 334 9 665 2 050
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 93 693 131 773 20 104 28 946
XXI. Kapitał własny 56 979 46 901 12 226 10 303
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 55 866 45 929 11 988 10 089
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6603 4,5523
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
XXV. Przychody ze sprzedaży 5 819 9 491 1 273  2 159
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 916 2 544 200  579
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 78 1 540 17  350
XXVIII. ZYSK (STRATA) NETTO -193 934 -42  212
XXIX. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -193 934 -42  212
XXX. Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,03 0,17 -0,01  0,04
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,03 0,17 -0,01  0,04
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,5721 4,3963
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 865 2 745 327  624
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -764 -1 196 -167  -272
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -434 -1 525 -232  -347
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -333 25 -73  6
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie  x x 4,5721  4,3963
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XL. Aktywa 121 508 135 083 26 073  29 674
XLI. Zobowiązania długoterminowe 41 700 13 026 8 948  2 861
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 619 99 023 13 651  21 752
XLIII. Kapitał własny 16 190 23 034 3 474  5 060
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 190 23 034 3 474  5 060
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu  x x 4,6603 4,5523


Pozycje
z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2021 roku wyniósł 1 EUR = 4,5721 PLN, a za 3
miesiące 2020 roku wyniósł 1 EUR = 4,3963PLN.

Pozycje
ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień 31.03.2021 który wyniósł 1 EUR = 4,6603
PLN oraz na dzień 31.03.2020 roku 1 EUR = 4,5523

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone kwartalne skonsolidowane SF za IQ2021.pdfSkrócone kwartalne skonsolidowane SF za IQ2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-05-28 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki