REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: Rejestracja zmiany w statucie „DINO POLSKA” S.A.

2022-08-11 18:14
publikacja
2022-08-11 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut-DINO-POLSKA-S.A.-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles-of-Association-DINO-POLSKA-SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja zmiany w statucie „DINO POLSKA” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w statucie Spółki („Statut”), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2022 r., w uchwale nr 17/6/2022.
Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu następujących zmian w § 4 ust. 1 Statutu:
a) po punkcie 42 dodaje się punkt 43 w następującym brzmieniu:
„47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”;
b) dotychczasowe punkty 43-61 otrzymują numerację: 44-62;
c) po punkcie 62, o którym mowa w lit. b, dodaje się punkty 63 i 64 w następującym brzmieniu:
„63) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
64) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”;
d) dotychczasowy punkt 62 otrzymuje numerację: 65;
e) po punkcie 65, o którym mowa w lit. d, dodaje się punkt 66 w następującym brzmieniu:
„79.11.A Działalność agentów turystycznych”;
f) dotychczasowe punkty 63-80 otrzymują numerację: 67-84;
g) po punkcie 84, o którym mowa w lit. f, dodaje się punkty 85,86 i 87 w następującym brzmieniu:
„85) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
86) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
87) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut-DINO-POLSKA-S.A.- tekst jednolity.pdfStatut-DINO-POLSKA-S.A.- tekst jednolity.pdf Statut "DINO POLSKA" S.A.- tekst jednolity
Articles-of-Association-DINO-POLSKA-SA.pdfArticles-of-Association-DINO-POLSKA-SA.pdf Articles of Association "DINO POLSKA" SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 11/2022 – Registration of
the amendment to the Articles of Association of „DINO POLSKA” S.A.


Body
of the report: The
Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (“Company”) reports that on 11
August 2022, the District Court of Poznań – Nowe Miasto and Wilda in
Poznań, 9th Commercial Division of the National Court Register
registered the amendment to the Company’s articles of association
(“Articles of Association”) as ratified by the Ordinary Shareholder
Meeting of the „DINO POLSKA” S.A. on 24 June 2022 under resolution no.
17/6/2022.


The
foregoing change involved the following amendments to § 4 sec. 1 of the
Articles of Association:


a)   
item
43 is added after item 42 in the following wording:


“47.78.Z
Retail sales of other new products in specialized shops”;


b)   
the
current items 43-61 are renumbered to 44-62;


c)   
items
63 and 64 are added after item 62 referred to in letter b in the
following wording:


“63)
77.21.Z Lending and leasing recreational and sporting equipment,


64)
77.29.Z Lending and leasing other articles for personal and household
use”;


d)   
the
current item 62 is renumbered 65;


e)   
item
66 is added after item 65 referred to in letter d in the following
wording:“79.11.A
Activity of tourism agents”;


f)    
the
current items 63-80 are renumbered to 67-84;


g)   
items
85, 86 and 87 are added after item 84 referred to in letter f in the
following wording:


“85)
90.04.Z Activity of cultural facilities,


86)
94.99.Z Activity of other membership organizations elsewhere not
classified,


87)
47.54.Z Retail sales of electric household equipment in specialized
shops.”


The
Company hereby provides the consolidated text of the Articles of
Association as an enclosure.


Legal
basis: §
5 Section 1 of the Finance Minister’s Regulation of 29 March 2018 on
Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and
the Conditions for Recognizing Information Required by the Laws of a
Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Michał Krauze Członek Zarządu
2022-08-11 Iwona Kowalczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki